Faturizm Nedir?

Faturizm temsilcileri kimlerdir, Faturizm hakkında bilgi.

Gelecekçilik. 20.yüzyılın başında İtalyan şair Marinetti tarafından sistemleştirilip kurulan ve daha çok edebiyat ala­nında akis bulan sanat akımıdır.

Marinetti Fütürizm’in temel ilkelerini izah edeni bir beyanname yayınlamıştır. Bunlardan 1909 tarihinde yayınlanan ilki Fütürizmin muhtevasını açıklar. Buna göre:

1-Edebiyat şimdiye kadar dalgınlığı, ha­reketsizliği, kendinden geçişi ve uyku ha­lini övdü. 2- Oysa hayatta her şey hare­ket halindedir ve bir biçimden başka bir biçime girmektedir. Bu halin sanata yan­sıması şarttır.

3- Bunu gerçekleştirebil­mek için geçmişin bütün sanat değerle­rini taşıyan müze ve kütüphane gibi kuru­luşlar yıkılmalıdır.

4- Hayatın süratli de­ğişmesine uygun yeni anlatım biçim ve yolları bulunmalıdır.

5- Bu yapılırken, sa­natın her dalına dinamizm getirilerek, sa­nayide sağlanan hız sanat sahasına da kazandırılmalıdır.

6- Sanatta, enerji ve atıl­ganlık, tehlike, korku ve gözüpeklik, as­rın hızı ve bu hızı temsil eden (tren, va­pur, uçak vb.) gibi her şey,sanayinin ya­rattığı şehir hayatının renkliliği, çalışma­nın kutsallığı, uğrunda ölünecek büyük ölçüler ifade edilip yüceltilmelidir.