Fatır Suresi Meali Hakkında Bilgi

Fatır Suresi açıklaması, Fatır Suresi hakkında bilgi.

Melaike suresi de denilen bu sure Mek­ke’de Furkan suresinden sonra, Meryem suresinden önce nazil olmuş, kırk altı ayet, yedi yüz yetmiş yedi kelime, üç bin yüz otuz harftir.

Surenin ilk ayetlerinde üç büyük gerçek anlatılmaktadır. Şu varlık aleminin büyüklüğünü ve kainatın güzelliğini seyredip, yok­tan var eden Yüce Allah’ın birliği, rahmeti ve sayısız nimetlerinin sonsuzluğu ve onun kudretinde olduğu ve ondan geldiği ve on­dan başka yaratıcı ve rızıklandırıcının bu­lunmadığı anlatılıyor. Küfürde ısrar eden müşriklerin durumlarına çok üzülen ve bu yüzden neredeyse kendini harap etmeye yönelen Hz. Peygamber’e uyarıda bulunu­luyor.

Hidayetin Allah’a ait olduğu bildirili­yor. Gerçek azizliğin, şan ve şerefin iman temeli üzerinde yükselen güzel, iyi, yararlı amellerle meydana geleceği bildiriliyor. Bu surenin özelliklerinden biri de dünya haya­tının insanı mağrur etmemesi, aldatmama­sı, dünyaya dalıp da ahiret görevlerini unut­mamayı, dünya için ahireti feda etmeme­yi, Allah bağışlayıcı, merhamet edici, her şeyin vekili diyerek, günahlara, görevleri kötüye kullanmaya kalkışmamayı açıklıyor.

Bundan sonra, en büyük düşman olan şeytanın mü’minleri alevli ateşe sürükleme­ye uğraştığı açıklanıyor ve bundan dolayı da vesvesesi ile insanı sapıtmak için uğra­şan şeytanın oyuncağı haline gelmemeyi, her zaman dikkatli ve hazır vaziyette bulun­mayı hatırlatıyor. Milletlerin tarih sahnesin­de kalabilme ve silinmedeki ilâhî sünnetin rolü açıklanıyor.

Kıyamet günü her insanın kendi sevap ve günahlarıyla başbaşa kalıp hesap vere­ceği, yükü ağır olanın taşıması için yakını bile olsa yükünden hiç bir şeyin başkası ta­rafından taşınamayacağı, her koyunun ken­di bacağından asılacağı sözünün orada gerçekleşeceği bildiriliyor.

Bu surede gözler önüne serilen en önemli iki tablo ile karşılaşıyoruz. Biri rüz­gârın denizden kaldırdığı bulutları önüne ka­tıp götürmesi, bulut hâline getirmesi, son­ra da bu bulutun Allah’ın kudreti ile çizilen yolu takip ederek hedefine varıp ulaşma­sı, susuz beldeyi su ile hayata kavuşturmasıdır. Diğeri ise ilim adamlarıyla cahiller arasındaki fark belirtilirken körle görenin, karanlıkla aydınlığın, serinletici gölgeyle ya­kıcı sıcaklığın bir olmadığı örnek verilerek açıklanıyor. Kur’ân’ın, Hz. Muhammed’in ümmetine miras olarak gönderildiği bildi­riliyor, Kuran’a inananların üçe ayrıldıkları zikrediliyor, kimi insanın kendine haksızlık ettiği, kiminin ortalama bir yol takip ettiği kiminin de hayırlı işlerde öne geçtiği ve ger­çek faziletin de bu olduğu bildiriliyor.

Surenin son kısmında ise, yeryüzünde gezip dolaşmak, önceki milletlerin tarihle­rine göz atıp sonuçlarını düşünmek, onla­rın yıkılıp yok olma sebeplerini araştırmak, kalıntılarını görüp incelemek isteniyor.