Fatiha Suresi Anlamı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 13 views

Fatiha Suresi açıklaması, Fatiha Suresi kuranın kaçıncı suresidir, Fatiha Suresi hakkında bilgi.

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk süresidir. Mekke’de nâzil oldu, yedi ayettir.

Fatiha kelimesi, Fâtih sıfatından nakle­dilerek “açılacak veya tedricî olarak mey­dana gelecek şeylerin başlangıcı anla­mında kullanıldığından” sureye isim ol­muştur.

Bu sureye pek çok isim verilmiştir, bun­ları şöyle özetleyebiliriz:

  • Kur’ân’da ilk sure olması, namazda v.b. yerlerde en çok okunduğu veya ilk nâzil olan sure olduğu için FÂTİHATÜ’L-KİTAB denmiştir.
  • el-Fltiha (birinci ismin kısaltılmış şek­li veya başlı başına bir isimdir.)

3-      Ummu’l-Kur’ân.

4-       Ummu’l-Kitap (Kur’ân’ın bütün surele-
rinin esası ve menşei olması dolayısıyla bu
isimleri almıştır.)

  • el-Esâs.
  • el-Vâfiye.
  • el-Kenz.

8-       es-Sebu’l-Mesânî (Seb’ü’dan maksat
yedi ayet olması, mesânî’den muradın ise
tekrarlanması kast olunmaktadır. Her Müs-
lüman günde en az on yedi defa bu sureyi
farz namazlarda tekrarlamaktadır. Buna
sünnetleri de ilâve edecek olursak bu tek-
rarlayış iki misli daha artmaktadır.)

9-      el-Kifaye.

  • es-Salât (Fltihasız namaz olmaması sebebiyle bu isim verilmiştir.)
  • eş-Şükür.
  • ed-Dua.
  • eş-Şifa veya eş-Şafiye (kalbin mane­vî hastalıklarını giderdiği için bu adları al­mıştın)

14-Ta’limü’l-Mes’ele (dilek yollarını öğret­tiği için bu isim verilmiştir.)

Surenin yedi ayet olduğunda bütün mü-fessirler ittifak halindedirler. Ancak Besme-le’nin bu sureden bir ayet olup olmadığı hakkında ihtilâfa düşmüşlerdir. Besmele^ yi ayetten saymayan Hanefîler “En’amte aleyhim”i bir ayet kabul ederler. Böylece ayetlerin sayısı yediye ulaşmış olur. (Bu ko­nuda fazla bilgi için Besmele maddesine bakınız).

Surenin Mekke veya Medine’de nâzil ol­duğunda jhtilâf vardır. İbn Abbas, Katade ve Ebu’l-Âliye gibi alimler surenin Mekke: de nâzil olduğunu söylemektedirler. Ebu Hureyre, Mücâhid, Ata b. Yesar ve Zührî gi­bi alimler ise Medine’de nâzil olduğunu id­dia etmektedirler.

Surenin bir kısmının Mekke’de, namaz farz kılındığı zaman, diğer yarısının da Me­dine’de kıble değiştirilirken nâzil olduğu da söylenmiştir.

Beş vakit namazın Mekke’de farz edildi­ğine ve cenaze namazından başka bütün namazların Fatihasız kılınamayacağına gö­re surenin Mekke’de nâzil olmuş bulundu­ğuna hükmetmek gerekir.

Sure kısa olmakla beraber İslam düşün­cesinin özünü içine almaktadır. Şükür, hamd ve senaya gerçek layık olanın Allah olduğu, Allah’ın sayısız nimetlerinin bütün mahlukatını her an ve her zaman kuşattı­ğını haber vermekte, bunun için de mü’mi-nin Allah’a hamd ve teşekkürle yönelmesi istenmekte, böylece gönlün ve ruhun ger­çek mutluluğa ereceğine işaret edilmekte­dir. Bütün âlemlerin bir tek Allah’ın mutlak hakimiyeti altında olduğu, ondan başka tan­rıların çeşitli külfetinden insanın kendisini kurtarması istenmekte, her şeyi içerisine alarak berrak ve bütün şek ve şüphelerden arınmış tevhid akidesine bağlı kalmak is­temektedir.

Allah Tealânın bütün kâinatı rahmetiyle kuşattığı kulları arasında hiç bir ayırım yap­madan herkese ve her yaratılana rahmeti­ni eksik etmediği anlatılmaktadır.

Fatiha’da Yüce Allah’ın varlığına ve bir­liğine delalet eden, onu bilip tasdik etme­ye vesile olan on sekiz bin âlemin varlığı­na işaret edilmekte, gerek dünyada ve ge­rekse ahiret gününde her şeyin O’nun hâ­kimiyeti altında hareket edeceğine temas edilmektedir.

Sürede yalnız Allah’ın varlığına inanmak, yardımı, mükâfat ve mücâzâtı da yalnız on­dan istemek suretiyle şahıslara boyun bü­küp el açmaktan, efsanelerin, evham ve hurafelerin esaretinden kurtulmanın temeli öğretilmektedir, insanı dünya ve ahiret sa­adetine götürecek tarîk-i müstakimden, doğruluktan, cemaatten, birlik ve beraber­likten ayrılmama gibi gayelerine ulaşan me­sut kimselerin yolunda gitmek tavsiye edil­mekte. Allah’a isyan ile doğru yolu kaybet­miş, insanlık için fitne unsuru olmuş, yolu­nu ve amacını yitirmiş, delâlet içinde kal­mış kimselerden olmama öğütlenmektedir.

İslâm düşüncesinin özünü oluşturan Fâ-tiha suresi, müminlerin niyaz ve istirhamın­da Allah ile kulu arasında en büyük bağ ol­muştur. Bunun sonunda söylenen “amin” lafzı ise “Ya rabbî, bizden kabul et, dua­larımıza icabet buyur” manasınadır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Fatiha Suresi Anlamı"


Top