Fatih Sultan Mehmet’in Askerlik Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in askeri kişiliği nasıldı, Fatih Sultan Mehmet’in savaşları hakkında bilgi.

Hükümdarlık hayatını muharebe meydanlarında geçiren, dünya tarihine yeni bir istikamet veren, Bizans imparatorluğunun bin senelik tarihini kapatarak Osmanlı imparatorluğunu kuran İstanbul fatihi İkinci Mehmet, 1 Nisan 1430 — 7 Recep 833 te doğmuştur. İkinci Muradın oğlu, Çelebi Sultan Mehmedin torunudur, ilk defa tahta çıktığı zaman henüz on dört yaşındaydı.

İkinci Murat Macar kralı Ladislas ile 12 Temmuz 1444 te Segedin sulh muahedesini imzaladıktan sonra tahtı oğluna bırakarak Manisaya istirahate çekilmişti, hayatının son senelerini sakin ve asude olarak geçirmek istiyordu. Kendisine, devleti bir çocuğa emanet etmenin doğru olmadığını hatırlatan veziriazam Halil Paşaya : Oğlumuz Mehmet, devlete büyük hizmetler ifa edecektir. Biz ihtiyarladık, Allah padişahlığını mübarek etsin. demişti.

Fakat Haçlılar, sulhun imzasından on gün bile geçmeden verdikleri sözden dönmüşler ve fırsattan istifade etmek için büyük bir ordu kurmaya başlamışlardı. Halbuki biz sözümüze sadık kalmış, Sırplılardan alınan kaleleri derhal iade ederek askerimizi çekmiştik. Biraz sonra Osmanlı’ya taarruz etmek üzere Tuna’nın geçildiği haberi geldi.

Bu tehlikeli vaziyeti gören genç hükümdar ikinci Mehmet derhal bir harp meclisi topladı. Mecliste devlet adamları ve kumandanlar İkinci Murada, ordunun kumandasını eline alması için bir davetname gönderilmesine karar verdiler. Davetnameyi İkinci Mehmet imzaladı. Sultan Murat davetnameyi aldıktan sonra: Bizim oğlumuz Mehmet Hana tahtı bırakmaktan maksadımız bundan böyle istirahat etmekten ibaretti.

Hükümdarlık kendisine lazım ise dinü devleti sıyanet etsin! yolunda bir cevap gönderdi. Bunun üzerine Fatih babasına ikinci bir mektup gönderdi. Bunda hulâsa olarak Şöyle diyordu : Saltanatı cihandari kendilerine ait ise düşmanın define mübaşeretleri farzı ayındır. Yok eğer bize ait ise ulülemre itaat ederek silah başına gelmeleri lazımdır.

Avrupalı müverrihlerin insanı kamil olarak yad ettikleri İkinci Murat, tekrar tahta çıkarak, Haçlılar Varna ovasında bayram yaparken kırk bin kişilik bir orduyla Çanakkale boğazını geçti, Rumeli sahiline çıktı. 10 Teşrinsani 1444 te Varna civarında verilen meydan muharebesinde müttefikler kati bir hezimete uğradılar. Tahttan ayrılan İkinci Mehmet, şehzadeliğini geçirdiği Manisa’ya avdet etti. Murat, 17 Teşrinievvel 1418 de ikinci Kosova zaferini de kazanarak Türklerin Balkanlarda birkaç asır sağlam olarak yerleşmesini temin etti.

İkinci Murat 5 Şubat 1451 — 3 Muharrem 855 te öldüğü zaman Mehmet yirmi bir yaşına basmıştı. Babasının vefatını ancak üç gün sonra haber aldı. Bir Arap atına binerek ve Beni seven arkamdan gelsin. diyerek yola çıktı. Edirne’ye vasıl olup tekrar tahta çıktığı zaman, sadrazam Halil Paşayı makamında bıraktı. İshak Paşayı Anadolu Beylerbeyiliğine tayin etti. İkinci Mehmet her şeyden evvel İstanbulu almak istiyordu.

Osmanlı devleti hem Anadolu’da, hem de Rumeli’de genişlemiş olduğundan devletin en tabii merkezi ancak İstanbul olabilirdi. İstanbulsuz bir imparatorluğun manası olamazdı. Bütün planlarını buna göre hazırladı. 6 Nisan 1453’te büyük bir orduyla İstanbul kapılarına dayandı. 29 Mayıs 1453 te muzaffer ordularının başında İstanbul’a girdiği zaman yirmi üç yaşındaydı. Yirmi dokuz yaşında (1459) Sırbistanı, otuz bir yaşında (14611 Yunanistanı istila ederek Türk imparatorluğuna ilhak etti. Aynı sene Trabzon Rum imparatorluğunu ortadan kaldırdı.

Otuz iki yaşında (1462) Tunanın şimalinde Eflak ve Buğdan hükumetlerini imparatorluğumuza bağladı ve Midilli de elimize geçti. Otuz üç yaşında (29 Haziran 1463) Bosnaya girdi. Bundan sonra senelerce süren kanlı savaşlar neticesinde Arnavutluğu aldı. Anadolu’da Akkoyunlu hükumetinin inkırazını sağladı. 1475 te Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki ordularıyla Kırımı işgal etti.

11 Ağustos 1480 de İtalya’da Otranto limanı Türklerin eline geçti. Fatih Sultan Mehmet ölünceye kadar ordularını Macaristan ovalarından İtalya’ya kadar zaferden zafere koşturdu. Yüz yıllara sığmayan fetihler yaptı. İki imparatorluk, on dört devlet, iki yüz şehir fethetti. 1481 de yeni bir zafer hazırlığına başladığı sıralarda 3 .Vayıs 1481 de 51 yaşındayken Gebzede hastalanarak vefat etti. Büyük asker ve devlet adamı olan İkinci Mehmet, ilme de kıymet vermiş, medreseler ve camiler yaptırmıştır. İstanbul’da kendi yaptırdığı Fatih caminin bahçesindeki türbede gömülüdür.

Yukarıda anlattıklarımız, İkinci Mehmedin askerlik hayatına ait olan kısımlardır. Esasen onun en mühim vasfı büyük asker ve Fatih olmasıdır. Bazı tarihler Fatihin eşkalini şöyle tasvir etmektedirler: Orta boylu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş gövdesi bacaklarından uzun, yüksek ve mukavves kaşlı, çehresi beyaz üzerine gayet ateşin bir al ile müzeyyen, saçı sakalı siyah ve kıvırcık. Alnı açık, gözleri parlak, ağzı küçük, burnu şahin gagası şeklinde kemerli.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir