Fasık Fısk Nedir?

Fasık Fısk açıklaması nedir, Fasık Fısk hakkında bilgi.

(Fe-se-ka)nın Arapçadaki sözlü anlamı, olgun hurmanın kabuğundan çıkmasıdır. Yani bu kelime kökünde dışarı çıkma anla­mı vardır. Kuran’da bu kelime Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkma anlamını ka­zanmıştır. Adem’e (A S) secde etmeyen şey­tan için Kur’ân’da “Feseka an emri rabbihi: Rabbinin emrinden dışarı çıktı” (Kehf:50) denmektedir.

Fısk Kur’an’da iki anlamda kullanılmıştır.

1-Küfür veya nifak anlamına, ki dinden çıkmak demektir. Mesela “Allah onunla (Kur’ân’daki meselelerle) sadece fasıkları saptırır. Onlar ki söz verip bağlandık­tan sonra Allah’a verdikleri sözü bozar­lar…” (Bakara: 26-27) “Ayetlerimizi yalan­layanlara fısklarından dolayı azap dokunur” (Enâm:49) “Biz sana açık ayet­ler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder.” (Bakara:99). “Eğer kitap ehli inan­mış olsaydı, elbette kendileri için iyi olurdu. Onlardan inananlar da var ama çok fasıktır” (Al i Imrân: 110). “Onlar Al-

İah’ı ve Rasulunu inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler” (Tevbe:84). “Münafıklar (var ya) işte onlar fâsıktırlar” (Tevbe: 67). “Allah fasıklar topluluğunu hidayete ulaştırmaz” (Maide:108, Tevbe:24). “Bun­dan sonra kim küfrederse onlar fâsıktırlar” (Nûr:55). “Müminle fâsık bir olur mu, olmaz tabiî” (Secde:18). “Böy­lece rabbinin, fâsıklar için söylediği ‘on­lar inanmazlar’ sözü gerçekleşmiş oldu” (Yunus: 33).

2-Mümin olmasına rağmen büyük gü­nah işleyen veya küçük günahlarda ısrar edenler. Fâsıkın bu anlamı için şu ayetler örnek verilebilir: “Namuslu kadınlara zi­na iftirası attıktan sonra (bu suçlamala­rını ispat için) dört şahit getirmeyenle­re seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini ebedî olarak kabul etmeyin, onlar fâsıktırlar” (Nûr:4). “Üzerine Allatt ın ismi anılmadan (kesilen hayvanlan) ye­meyin. Çünkü o fısktır” (Enâm:121). Fış­kın bu ikinci anlamı için ayrıca bkz: Baka­ra:^, Araf: 163, Hucurât:11, Maide:3, Enâm:145.

ikinci anlamıyla fasık, işlediği amelle İs­lam dairesinin dışına çıkmamış olan günah­kar mümindir. Burada birinci manada din­den çıkma değil, Allah’ın bazı emir ve ya­saklarının dışına çıkma anlamı vardır. Fa­sık, yani günahkar müminler şayet Allah affetmezse- ebedi olarak cehennemde kal­mayacaklar, günahlarının azabını çektikten sonra cennete gideceklerdir.

Kur’ân’da 50’den fazla ayette fısk terimi geçer. Bunların çoğunda fısk kelimesi din­den çıkma, küfür veya münafıklık anlamı­na kullanılmıştır.