Farabi Kimdir?

Farabi hayatı ve eserleri, Farabi nerede ve ne zaman doğmuştur, Farabi hakkında bilgi.

Büyük Türk İslam filozofudur. Tam adı “Ebu Nasr Muhammet Farabi”dir.

Türkistan’ın Farab kasabasında doğ­du. Babası subaydır. Farabi eğitimini memleketinde ve Bağdat’ta yaptı. Türkçe, Arapça, Farsça ve Latince dilleri­ni öğrendi.

Grek felsefesini iyi bildiği için İslâm dünyasında ikinci öğretmen sıfatıyla ta­nınır. Birinci öğretmen Aristoteles’tir. Aristoteles’i İslâm dünyasına Farabi ta­nıtmıştır. Kendisinden sonra gelen fi­lozofları etkiledi.

Yunan klasiklerinden yaptığı çeviri­lerle İslam dünyasını etkilediği gibi, Av­rupalı Ortaçağ filozofları Yunan filozof­larını, Farabi’nin yaptığı çevirilerden öğrendiler. Bu bakımdan Avrupa orta­çağ filozofları üzerinde büyük bir etki­si görülür.

farabiFârâbi Aristoteles’in düşüncelerine kendi düşüncelerini de katarak anlaşılır bir şekile getirdi. Mantıktaki ve siyaset­teki görüşleriyle büyük bir ün yaptı.

Fârâbî çok yönlü bir düşünürdür. Felsefe ile islâm dinini uzlaştırdı. Man­tık, siyaset, sanat, ahlâk konularına eğildi. Müzik sanatıyla uğraşması onun diğer bir yönüdür.

Farabi bilgi anlayışında rationalistlerin genel eğilimlerine uyarak “aklı” ön planda tutmuştur. Felsefe tarihinde ilimlerin sayımını ilk defa Farabi yapmıştır. Yüze yakın eser vermiştir.

Farabi sakin bir hayat yaşamış, ken­di köşesine çekilerek ilmi çalışmalara yönelmiştir. Onun bu davranışı, ününün azalmasına neden olmuştur. İbni Sina felsefesini Farabî’den öğrendiklerine dayanarak kurduğunu söylemesine karşılık, İbni Sina Farabi’den daha faz­la tutulmuştur.

Eserlerinden bazıları:

  • İnsa-ul Ulûm (ilimlerin sayımı)
  • İlimler Felsefesi (mantık hakkındaki) görüşlerini yansıtan küçük bir eser­ Bu eserinde Fârâbî Aristoteles’i aşmıştır.)
  • Fûsûs’ul-Hikmet
  • Siyasetu’l-Medeniye
  • Kitâbu’t-Tenbih
  • El-Medhal fi’l-Mûsiki.