Faiz Neden Haramdır?

İslam dininde faiz neden haramdır, Faizden kurtulmanın yolları nelerdir, İslam dininde faiz hakkında bilgi.

İslam beşeri münasebetlere ve iktisadî hayata çok gerekli gördüğü noktalarda, za­rurî addettiği müdahalelerde bulunmuştur. Kur’ân’ın iktisadî hayatla ilgili olarak getir­diği temel esaslardan biri de faiz yasağı­dır.

Kur’ân, cahiliyye Arapları arasında çok yaygın olan ve insanların birbirlerini sömür­mesine ve emeksiz kazanç sağlamasına vesile olan faizi (riba) kaldırmış, onların “Faiz de bir nevî ticarettir” sözüne kar­şılık olarak Kur’ân “Faiz yiyenler, ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların “Alış veriş de faiz gibidir” demelerinden ötü­rüdür. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de vaz geçerse, geçmişte olan kendisinindir ve işi de Aliaha kalmıştır. Kim tekrar (faize) dönerse onlar ateş hal­kıdır, orada ebedî kalacaklardır” (Baka­ra, 275) ayetiyle açık bir cevap vermiş ve kesin hükmünü koymuştur.

Kur’ân, Allah’ın faizi mahvedip sadaka­ları artırdığını beyan ederek (Bakara, 276) insanların zannettiğinin aksine olarak, ha­kikatte faizin kazanç, zekat ve sadaka ver­menin kayıp olmadığını beyan etmiştir. Yi­ne Kur’ân, “Ey inananlar, Allahtan kor­kun, eğer inanıyorsanız faizden geri ka­lan kısmı bırakın” (Bakara, 278) hitabı ile müminleri faizi terketmeye davet etmiş, devamla “Eğer böyle yapmazsanız o tak­dirde Allah ve Rasulü ile savaşa girdiği­nizi bilin. Tövbe ederseniz ana sermaye­niz sizindir. Ne haksızlık eder ve ne de haksızlığa uğratılırsınız” ayetiyle (Baka­ra, 279) faizde ısrar etmenin ne denli bü­yük günah ve vebal olduğunu ve faizin zu­lüm olduğunu belirtmiştir.

Kur’ân, faizin haram olduğunu müminlere değişik vesilelerle hatırlatır (Al-i İmran, 130, Rum, 39) ve Yahudilerin faiz yemeleri sebebiyle uğradıkları ve uğrayacakları aza­bı örnek gösterir (Nisa, 159-161).

Kur’ân faizin ne olduğunu, şart ve hü­kümleri üzerinde ayrıntıya girmemiş olup hadislerde bu konuda daha çok ayrıntı var­dır. Kur’ân’da ticaret ve helal kazanç teş­vik edilmiş, çeşitli kazanç yolları gösteril­miş, bu arada hem insanları ilahî bir sına­va tâbi tutmak ve hem de insanların birbir­lerine zulmetmesine mani olmak, sömürü ve haksız kazancı önlemek için bir takım kaide ve yasaklar getirilmiştir. Faiz yasağı da bu gruptandır.