Faiz Neden Haramdır?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 9 views

İslam dininde faiz neden haramdır, Faizden kurtulmanın yolları nelerdir, İslam dininde faiz hakkında bilgi.

İslam beşeri münasebetlere ve iktisadî hayata çok gerekli gördüğü noktalarda, za­rurî addettiği müdahalelerde bulunmuştur. Kur’ân’ın iktisadî hayatla ilgili olarak getir­diği temel esaslardan biri de faiz yasağı­dır.

Kur’ân, cahiliyye Arapları arasında çok yaygın olan ve insanların birbirlerini sömür­mesine ve emeksiz kazanç sağlamasına vesile olan faizi (riba) kaldırmış, onların “Faiz de bir nevî ticarettir” sözüne kar­şılık olarak Kur’ân “Faiz yiyenler, ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların “Alış veriş de faiz gibidir” demelerinden ötü­rüdür. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de vaz geçerse, geçmişte olan kendisinindir ve işi de Aliaha kalmıştır. Kim tekrar (faize) dönerse onlar ateş hal­kıdır, orada ebedî kalacaklardır” (Baka­ra, 275) ayetiyle açık bir cevap vermiş ve kesin hükmünü koymuştur.

Kur’ân, Allah’ın faizi mahvedip sadaka­ları artırdığını beyan ederek (Bakara, 276) insanların zannettiğinin aksine olarak, ha­kikatte faizin kazanç, zekat ve sadaka ver­menin kayıp olmadığını beyan etmiştir. Yi­ne Kur’ân, “Ey inananlar, Allahtan kor­kun, eğer inanıyorsanız faizden geri ka­lan kısmı bırakın” (Bakara, 278) hitabı ile müminleri faizi terketmeye davet etmiş, devamla “Eğer böyle yapmazsanız o tak­dirde Allah ve Rasulü ile savaşa girdiği­nizi bilin. Tövbe ederseniz ana sermaye­niz sizindir. Ne haksızlık eder ve ne de haksızlığa uğratılırsınız” ayetiyle (Baka­ra, 279) faizde ısrar etmenin ne denli bü­yük günah ve vebal olduğunu ve faizin zu­lüm olduğunu belirtmiştir.

Kur’ân, faizin haram olduğunu müminlere değişik vesilelerle hatırlatır (Al-i İmran, 130, Rum, 39) ve Yahudilerin faiz yemeleri sebebiyle uğradıkları ve uğrayacakları aza­bı örnek gösterir (Nisa, 159-161).

Kur’ân faizin ne olduğunu, şart ve hü­kümleri üzerinde ayrıntıya girmemiş olup hadislerde bu konuda daha çok ayrıntı var­dır. Kur’ân’da ticaret ve helal kazanç teş­vik edilmiş, çeşitli kazanç yolları gösteril­miş, bu arada hem insanları ilahî bir sına­va tâbi tutmak ve hem de insanların birbir­lerine zulmetmesine mani olmak, sömürü ve haksız kazancı önlemek için bir takım kaide ve yasaklar getirilmiştir. Faiz yasağı da bu gruptandır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Faiz Neden Haramdır?"


Top