Eyyup Peygamber Kimdir?

Eyyup peygamber hayatı,Eyyup Peygamberin duası, Eyyup Peygamber hakkında bilgi.

Kur’ân’da ismi Nisâ, Enam, Enbiya ve Sa’d surelerinde dört yerde zikredilen, kendisinden “kulumuz” diye söz edilen sa­bırlı insan örneği olarak gösterilen Eyyub Peygamber, kendilerine iman etmenin va­cip olduğu peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim’in soyundandır. Ayet-i kerimede Hz. İbrahim’den söz edilirken “…Ve onun nes­linden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârun’u hidâyete ulaştırdık. İşte biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız” (Enbiya:84).

Eyyub (A.S)’ın ilâhî vahye mazhar olduğu­nu da şu ayet bildirmektedir, “ibrahim’e, İsmail’e, Ishak’a, Yakub’a, Yakub’un ço­cuklarına, isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Ha­run’a, Süleyman’a da vahyettik” (Nisa: 163)

Kur’ân, Eyyub’un kavmiyle yaptığı müca­delenin konusu hakkında açıklayıcı bir bil­gi vermemektedir. Kur’ân’a göre o daha çok şiddetli belalara müptela olmuş, büyük sıkıntılara katlanmış, tükenmez bir sabır göstermiş, görevinde kusur etmemiş, şikâ­yette bulunmamış, sıhhat ve âfiyete karşı şükretmiş, zenginlik ve rahatlıkla azmamış, yokluk ve ıstıraplara da isyan etmemiş bir peygamberdir. Nitekim Kur’ân bu hususu şöyle anlatır: “Doğrusu biz onu sabırlı bulduk, o ne güzel kuldu. Gerçekten o tamamen Allah’a yönelmişti”