Eşyükselti Eğrileri İzohips Nedir?

Eşyükselti Eğrilerinden profil oluşturulması, Eşyükselti Eğrileri ile yer şekilleri nasıl gösterilir.

Karalar üzerindeki reliefin (yüzey şekil­leri) gösterilmesi için, büyük ölçekli hari­talarda kullanılan eğrilere “eşyükselti eğrileri” denir.

Eşyükselti eğrileri çekül doğrultusunda eşit aralıklarla geçtikleri varsayılan yatay düzlemlerin, yer yüzeyi ile meydana getirdikleri ara kesitlerdir. Eş­yükselti eğrilerinde aynı yükseklikte olan noktaların birbirlerine bağlanmasıyla eğ­riler meydana gelir. Biribirini takip eden iki yükselti arasındaki (iki eğri arasındaki) yükseklik farkı, haritanın ölçeğine bağlı olarak bir sayıda ve o harita için sabit olan bir değerdir.

Büyük ölçekli haritalarda eş­yükselti eğrileri genellikle 5,10,20 ve 30 m.de bir geçirilir. Haritanın ölçeği küçül­dükçe, bu sayılar da büyür. İzohipsler ha­ritada girintili çıkıntılı çizgiler olarak görü­lür. Büyük ölçekli bir haritada izohipsle­rin sık geçtikleri yerler dik yamaçlardır. Seyrek geçtikleri yerler ise düz yerlerdir. Eğrilerin son derece sık geçtiği ya da üst üste geçtiği yerler ise dimdik olan yenerdir. Görünüşleri içice kapalı çizgilerdir.

Her eğri, kendisinden daha çok yükseklik gös­teren eğrilerin çevresini dolaşır. Kapalı çanaklarda ise özel bir durum görülür. Bu gi­bi yerlerde çanağın içine doğru bir ok çizilerek, burasının kapalı bir çanak olduğu belirtilir.