Estergon Kalesi Nerededir?

Estergon Kalesi nerede bulunmaktadır, Estergon Kalesini kim ne zaman yaptı, Estergon Kalesi hakkında bilgi.

Kale, Budin’in 45 km. kuzeybatısında, kendi adını taşıyan ırmağın Tuna ile birleştiği noktada, bir tepe üzerinde, Ciğerdelen (Parkany) karşısında bulunmaktadır.

Estergon’un Türklerle ilgili tarihi Kanuni Sultan Süleyman’ın 1529 Budin seferi ve onu İzleyen 1. Viyana kuşatmasıyla başlar.

Estergon Kalesi, Jitva Boğazı (Macarca Zsitvatorok)’na girilirken önemli stratejik bir değer taşımakta, özellikle Budin savunmasının İlk hattını teşkil etmekte idi. Estergon’un kesin olarak Türk hakimiyetine girmesi, Kanuninin 1543 seferi ile olmuştur. Kaje, 10 Ağustosla Sultan Süleyman’a kapılarını açmış, büyük katedral Mimar Sinan tarafından gorik özelliklerine halel getirilmeksizin camiye çevrilmiştir.

estergon_kalesiPadişah ilk cuma namazını burada kılmış. Kale yeniden tahkim edilerek bir sancakbeyliği haline konup Budin Beylerbeyliği ‘ne bağlanmıştır. Estergon’daki bu İlk Türk işgalinde kale bütün özellikleri İle muhafaza olunmuştur.

1595’deki kuşatma sonunda Anadolu beylerbeyi Lala Mehmet Paşa Estergon’u Avusturyalılara teslim etmek zorunda kalmıştır. Türklerin Estergon’u fethettikleri 50 yıldan beri bir mücevher gibi sakladıkları eski Macar krallığına ait bütün hatıralar bu defa feci bir yağmaya ve tahribe uğramıştır.

Estergon’un yeniden Türk hâkimiyetine girmesi, Lala Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı devresine tesadüf eder. Altı günlük bir kuşatmadan sonra girişilen taarruz beklenen sonucu vermiş ve Estergon’u savunanlar ile teslim olmak zorunda kalmıştır. Kale muhafızlarından bir kısmı burasını terk ederken, Fransızlar Türk hizmetine girerek burada kalmışlardır. 1606’da imzalanan Jitva Antlaşması ile Estergon, tekrar Osmanlı imparatorluğu toprakları arasında, Budin Beylerbeyliği ‘ne bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırılmıştır.

Bu uç kalesindeki savaş havası bir süre daha devam etmiş; 1663’te Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar seferinde, Estergon ve çevresi yeniden savaş alan olmuştur.