Esmaül Hüsna Nedir?

Allahın 99 ismi ve anlamları, Esmaül Hüsna açıklaması, Esmaül Hüsna hakkında bilgi.

“El-Esma” isim kelimesinin çokluğu, “el-Hüsnâ” da en güzel anlamındadır. Buna göre “el-Esmâü’l-hüsna” terkibi sözlükte en güzel isimler anlamına gelir. İslami ilim­ler terminolojisinde bu kelime, Allah’ın isim­leri anlamında kullanılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu terkip dört yerde geçmektedir (A’râf 7/180; İsra A17/110; Taha 20/8; Haşr; 59/24) Bunlardan Araf suresin­de olan ayetin meali şöyledir: “En güzel isimler (el-Esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun ismi konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını görecekler­dir.”

El-Esmâü’l-hüsnâ 99 tanedir. Bunlar için­de hiç şüphesiz en üstünü Allah ism-i şeri­fidir. Allah ismi, bütün kemal sıfatlarını ken­disinde toplayan, eksik sıfatlardan tama­mıyla uzak bulunan O’nun kendine has bir isimdir. Allah, bu ismi ne hakiki ne de me­cazi manada hiç bir varlığa vermemiştir. Allah ismi, bütün ülûhiyet (tanrılık) sıfatla­rını içine almaktadır.

Allah’ın diğer isimlerine sıfat da denil­mektedir, insan için yaratanını bilmek çok önemlidir. Çünkü inanan kişi, kendisine inandığı yüce zatın varlığını, kimliğini bilme­den O’nunla ünsiyet ve diyalog kuramaz. Bu bakımdan insanlar Allah’ın hususiyetle­rini bildiren isimleri de bilmeye muhtaçtır­lar.

Kul, çeşitli durumlarında vaziyetine en uygun bir isimle, Allah’a niyazda bulunmak ister. Meselâ çok güç şartlar içinde olup da ilâhî merhamete muhtaç olan kişi, Allah’a yalvarma anında O’nun “rahim = acıyan” sıfatına sarılacaktır. Günah işledikten son­ra Rabbinden affını isteyen kişi, O’na yak­laşacak bir vesile ararsa “Gaffar=çok affeden” ve “Settar=bütün ayıpları örten” isimlerine yapışacaktır.

Kulun kendisi ile Allah arasında içinde bulunduğu vaziyete göre ilişki kurmasına vesile olan Allah’ın 99 adından 94’ü Kuran-ı Kerim’de diğerleri ise hadislerde zikredilmektedir. Kuran-ı Kerim’de bulunanların 74 tanesi Mekke’de inen ayetlerde, 20’si de Medine (Medeni)’de iken ayetlerde geç­mektedir.