Eşari’ye Nedir, Hakkında Bilgi

Eşari’ye göre kadın peygamber, Eşari’ye göre imanın tanımı nedir, Eşari’ye kader ve iman hakkında bilgi.

İtikatta mezhep. Ehl-i sünnet akaidinin “Matüridiye” ile birlikte iki esas mektebinden biri. İlk ve en büyük imamı Ebül-Hasen Eşari’ye nispet edilerek bu adı aldı. Akla gerekli yeri veren, fakat Kur’an ve Sünnet” temelinden ayrılmayan Kelam mektebi. Bu mektebin özelliği bir çok konuda nakli esas alması, ‘Selef’ görüşüne ağırlık vermesidir. Bazı konularda ise-kendine has metodunu kullanarak akla önem vermiş; ehl-i bid’atla çetin mücadeleler vermiştir.
Ana görüşleri şöyle özetlenebilir
1) Kur’an-ı Kerim Cenab-ı Hakkın “Kelam” sıfatının tecellisidir binaenaleyh mahluk değildir. 2) Kul, fiilinin yaratıcısı değildir. Kulun ancak irade-i cüztyesi vardır. Kul bu cüz’î irade ile ister; Cenab-ı Hak yaratır. 3) Kendilerine bir peygamber gönderilmeyen, kendilerine şeriat ulaşmayan kavimler şer’an sorumlu değildir. Akü tek başma doğruyu bulamaz. 4) “İyi”, “kötü” (hüsn, kubh) değerlendirmesi akılla değil, şeriatladır. 5) Cenab-ı Hak Cennette mü’minlere tecelli edecektir.
Görüşleri bu şekilde özetlenebilecek olan Eşari Mezhebi, Suriye. Mısır ve Kuzey Afrika’da yayılmıştır.