Erzurum Kongresi Önemi

Erzurum Kongresi kararları nelerdir, Erzurum Kongresi ne zaman ve nerede yapıldı Erzurum Kongresi hakkında bilgi.

Düşman işgaline karşı yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan Reddi ilhak ve Müdafaa-i Hukuk derneklerini birleştirmek, onlara siyasi ve hukuki bütünlük kazandır­mak amacıyla, Mustafa Kemal Paşa ve ar­kadaşları tarafından düzenlenen ilk büyük teşkilattır.

Milli Kurtuluş Savaşı’mızın öncülerinin daha önce Amasya’da vardıkları kararla­rın ilk aşaması olan bu kongrenin topla­nacağı Temmuz (1919) ayının ilk günlerin­de Mustafa Kemal Paşa, ordudaki bütün görevlerinden ayrılmıştır.

10 Temmuz gü­nü toplanan “Şarki Anadolu Müdafaa-i Hu­kuk Cemiyeti” Erzurum şubesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadeleye askerlikten istifa suretiyle iştirak edeceğine dair beyanlarını” dikkate alarak, toplanacak kongrenin başkanlığına seçilmesini kararlaştırmıştır.

23 Temmuz 1919 günü Doğu illerini temsil yetkisi olan 54 delegenin ka­tıldığı kongre “Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Erzurum şubesi reisi Raif Hocanın konuşmasıyla açılmış ve daha önce varılan karara uyularak Mus­tafa Kemal Paşa oy birliğiyle kongre baş­kanlığına seçilmiştir.

7 Ağustos’a kadar 14 gün süren bir çalışma ortamı içinde, Milli Kurtuluş Savaşımızda ortak kararlara ula­şabilmek ve fek bir merkezde toplamak için delegeler arasında sürüp giden tartış­malar başarıyla sonuçlanmıştır. 14 gün so­nunda meydana getirilen tüzükle dünya­ya ilan edilen ilkeler açıkça “milli irade­nin hakimiyeti” gerçeğini ifade etmekte ve gene açıkça “hiçbir manda ve himayenin kabul olunmayacağı” esası bildiril­mektedir.

Kongre’nin onayladığı tüzüğe göre se­çilen “Temsil Heyeti” verilen görev ve yetkiler, hukukî anlamda hükümetlerin gö­rev ve yetkileri sınırlarına girmektedir. Pa­dişah vatanın bağımsızlığını korumakta ye­tersiz kaldığı takdirde, kongrenin geçici bir hükümet kurma yetkisini kendinde göre­rek ve kendisi toplanamadığı takdirde bu hükümetin seçimini de, bütün görevlerini üstlendiği “Temsil Heyeti”ne vekaletten vermesi, millî iradenin bir kavram olmak­tan çıkıp hayata geçmesidir. Kurtuluş Sa­vaşı bu kongreyle kendi kurmayını ken­disi yaratmıştır.

Kongrece Temsil Heyeti’ne Mustafa Ke­mal Paşa (Başkan) eski Bahriye Nazırı Ra­uf Bey (Orbay), eskf Erzurum Mebusu Raif (Dinç), eski Trabzon Mebusu izzet ve Ser­vet, Şeyh Fevzi, eski Beyrut Valisi Bekir Sami (Kunduh), Hacı Musa ve eski Bitlis Mebusu Sadullah beyler seçilmiştir.