Ertuğrul Firkateyni Kazası Sebep ve Sonuçları

Ertuğrul gemisi kazasında kaç kişi öldü, Ertuğrul firkateyni Japonya ilişkileri, Ertuğrul gemisi kazası nerede oldu.

1888 yılında ikinci Abdülhamit tuğamiral Osman Paşa Japon imparatoru Meiji nezdinde büyük elçi olarak tayin etmiş ve kendisine İmparatora sunulmak üzere birinci rütbeden murassa bir de Osmanlı nişanı vermişti. Osman Paşa sefere memur edilen Ertuğrul harp gemisiyle İstanbul’dan yola çıkmıştı.

Bu gemi 1861 senesinde İstanbul Tersanesinde yapılmış olup 2344 tonluk, on mil hızında, 15 santimetrelik 8 adet top ve ufak tefek diğer silahlarla donatılmış bir harp gemisiydi.

Geminin mürettebatı altmış biri subay ve memur, beş yüz kırk sekizi erbaş ve er olmak üzere ceman altı yüz dokuz kişiydi. Bunların içinde o yıl Türk deniz mektebini bitiren on üç deniz mühendisi de mevcut bulunuyordu.

Geminin kumandanı Osman Paşa değerli bir denizci olup hareket zamanında albayken Singapurda tuğamiralliğe terfi ettirilmişti.

O zamanları Türkiye uzak şarkta İmparator Meiji’nin yaptığı reformla kalkınan Japonya’ya böyle bir heyet göndermekle burada ilk dostluk temellerini atmak istemişti.
Ertuğrul firkateyni 7 Haziran 1889 da Yokohamaya vardı. Ertuğrul her geçtiği yerde heyecanlar uyandırmış, Hint limanlarında bulunduğu müddetçe binlerce kayık pervane gibi etrafını sarmış ve Yokohamaya varış ise pek şanlı olmuştu. Bir taraftan selam topları atılırken diğer taraftan ilk defa Türk bayrağını görmeye koşan Japonlar “Banzay” sedalarıyla limanı inletmişlerdi.

Karaya çıkışı müteakip Osman Paşa imparator tarafından kabul olunmuş ve Abdülhamid’in gönderdiği nişan ve hediyeleri imparatora eliyle sunmuş ve ayrıca Türkiye’nin dostluk mesajlarını iletmişti.

14 Eylül 1889 Pazar günü saat 13’de Ertuğrul İstanbul’a dönmek üzere Yokohamadan denize açılmıştı. Otuz senelik ahşap bir gemi olan Ertuğrul’un esaslı bir tamirden sonra dönüş seferine çıkması Paşaya tavsiye edilmişse de Osman Paşa aldığı hareket emrini geciktirmemek ve bunu cüret ve meharetiyle telafi etmek istemişti.

Ertuğrul’un dönüş zamanı uzak şarkta tayfun fırtınaları ve sağnaklı yağmurlarla dolu olan Eylül ayına tesadüf ediyordu. Bu tayfun fırtınaları cenuptan istiva hattından gelmekte, denizde ve karada geçtiği yerlerde birçok kazalara meydan vermekteydi.
Hassaten en tehlikeli deniz Kumanonada Ayı denizi olup Kü yarımadasının şark ve cenup müntehasında Oroşima adlı bir adacık vardır. Yatmış bir öküze benzeyen bu adanın üzeri kayalık ve mavi denize akseden çamlarla örtülüdür.

Adanın şark müntehasında Kaşinozaki adında bir burun ve bir de fener vardır. Kumanonadanın methali olan bu mıntaka hemen her zaman, hatta denizin rakit olduğu zamanlarda bile köpükler içinde yüzmektedir. O zamana kadar birçok gemiler burada, Kaşinozaki burnunda kazaya ve felakete uğramışlardı.

16 Eylül 1889 salı günü Ertuğrul Kumanonada mıntakasına girmiş, cenubu garbiye doğru seyretmekteydi. O gün hava bulutlu ve çok fırtınalı olup rüzgar da pek sert esmekteydi. Dağ gibi dalgalar içinde tahtadan yapılmış Ertuğrul öğleden sonra bocalamaya başlamış, makinesi bütün kuvvetiyle çalışmasına rağmen dalgalar ve rüzgar Ertuğrul’u önlerine katarak asırlardan beri yediği insanlarla doymamış deniz ejderine Funakora kayalıklarına doğru sürüklemişti.

Gemi süvari ve bütün mürettebatının mesaisi pek amansız olan bu deniz karşısında hiçe inmiş ve bedbaht Ertuğrul saat 21 raddelerinde nihayet Funakora kayalıklarına bindirmiş ve çarpar çarpmaz derhal ortasından ikiye bölünmüştü. Bölünen kısımlar da tedricen batarak nihayet saat 22,30 da Ertuğrul tamamen denizin dibine inmiş bulunuyordu.

Bu kazada başta Osman Paşa olmak üzere beş yüz kırk subay, erbaş ve er boğulmuştu. Mürettebattan geri kalan altmış dokuzu sahile yüzerek çıkmışlardı.
Kaza anında başta gemi süvarisi yarbay Ali ve ikinci kaptan binbaşı Nuri olmak üzere bütün mürettebat canlarını kurtarmak teşebbüsünde bulunmayarak son ana kadar vazifeleri başlarında hayatlarını terk etmişlerdir. Baş çarkçı albay İbrahim de makinede bulunarak infilak eden kazanla beraber paramparça olmuştu.

Osman Paşa da yaverinin yardımına rağmen nefsini kurtarmak teşebbüsünde bulunmayarak boğulup kaybolmuştur. Amiralin büyük üniforması bilahare denizde bulunmuştur.

Kazanın vukuğundan haberdar olan Kobe Alman Konsolosu orada bulunan Wolf Alman gan botunu Oroşimaya göndermiş ve Ertuğrulun kalan mürettebatının Kobeye getirilmesi temin olunmuştur.

Türk deniz şehitlerine son ihtiramı büyük bir törenle yaptırmıştır. Denizden büyük bir gayretle toplanan iki yüz altmış ceset Kaşino fenerinin civarında ve kaza yeri olan Funakora kayalıklarına nazır olan bir tepenin üzerine gömülmüştür.
Ertuğrul faciasından İmparator da fevkalade müteessir olmuş ve kazazedelerin tedavileri için mütehassas bir sıhhiye heyetini Kobeye göndermiş ve aynı zamanda onların müreffehen Türkiye’ye gönderilmelerini emir ve imparatorluğun şükran hislerini sunmak üzere bu işe Hiyei ve Kongo adlı iki harp gemisini de tahsis etmişti.

Bu gemiler 5 Birinciteşrin 1889 da Tokyonun Sinagova limanından hareket ederek evvela Kobeye gelmişler ve buradan altmış dokuz Türk kazazedesini alarak yola çıkmışlar ve 2 İkinci kanun 1890 da İstanbul limanına varmışlardı.

Bu gemi mürettebatına Dolmabahçe sarayı tahsis olunmuş, komutanları huzura kabul olunarak nişanlarla taltif ve her gece bütün mürettebat şerefine ziyafetler tertip edilmişti.

İki gemi de İstanbul’da kırk gün kaldıktan sonra aynı parlak teşyi törenleriyle İstanbul’dan ayrılmışlar ve 10 Mayıs 1890 da Tokyoya varmışlardı.

Ertuğrul faciası kahramanlarına hürmeten Kaşinozaki fenerine üç yüz metre mesafede Türkçe ve Japonca kitabeyi havi bir de abide dikilmiştir.

Bu olay Türk-Japon tarihinde bir dönüm noktasıdır. Osmanlı askerlerine insanüstü bir şekilde yardım eden Japonların bu iyiliği hiç bir zaman unutulmayacaktır.

Ertuğrul Gazi Kimdir?