Enver Paşa Kimdir?

Enver Paşa hayatı, Enver Paşa ölümü, Enver Paşa yaptıkları hakkında bilgi.

1906 senesinde binbaşı oldu. Bu tarihlerde siyasi faaliyetlere başlayan Enver Paşa ittihat ve Terak­ki Cemiyeti’nin kurucuları arasında bulun­du. 2. Meşrutiyet’in ilanı için baş kaldıran 3. Ordu’nun subayları arasında görev al­dı.

Meşrutiyet’ten sonra Makedonya genel müfettişi oldu. Az zaman sonra Berlin Ataşemiliterliği’ne atandı. Berlindeyken Nas­yonal Sosyalist akımın etkisinde kalarak güçlü bir Türkçülük şuuru kazandı. 31 Mart Olayı üzerine, İstanbul’a dönerek Yeşilköy de Hareket Ordusu’na katıldı, İtalyanların Trablusgarp saldırısında, Bingazi’ye ge­lerek mutasarrıflık ve cephe komutanlığı­nı aldı. 1912 yılında yarbay oldu.

İç ve dış şartların aldığı olumsuz seyir üzerine, gittikçe güç bir duruma düşen it­tihat ve Terakki hükümetinin iktidarı kay­betmesi üzerine, arkadaşı Talat Bey’le dü­zenlediği Babıali baskınıyla (24 Ocak 1913) İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni tekrar iş ba­şına getirdi.

Trablusgarp’taki gayretleri ve Edirne’nin kurtuluşundaki hizmetlerine karşılık, önce albaylığa, arkasından da tuğ­generalliğe yükseldi. Ocak 1914’te Sait Halim Paşa kabinesinde Ahmet izzet Pa-şa’nın yerine Harbiye Nazırlığı na getiril­di. Arkasından da Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan’la evlendi.

Ordu içerisinde çeşitli ıslahat girişim­lerine ön ayak olan Enver Paşa, alaydan yetişen 100 subayı emekliye ayırdı. Arap harflerini ayrı şekillerde yazma esasına dayanan bir alfabe sistemini uygulamaya koydurdu. Ancak bu girişiminden sonuç alamadı.

Alman hayranı olan Enver Paşa, Os­manlı ordusunun Almanya saflarında I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili oldu.

26 Nisan 1915’te Yaver-i Has ünvanıyla, Padişah 5. Mehmed Reşad adına baş­komutan vekilliğini aldı. Eylül 1915’te, fe­rikliğe, Kasım 1917’de ise 1. ferikçiliğe yük­seltildi. Padişah Vahdeddin’in tahta çıkma­sıyla, başkomutan vekilliği ünvanı, Başko­mutan Kurmay Başkanlığı’na çevrildi. 1. Dünya Savaşı yenilgisi üzerine, ülkeyi terk etti.

Yurt dışında iken 1920’de Bakü’da toplanan Doğu Milletleri Şurası’na katıldı. Ve Batum’da Türkiye Şuraları Partisi’ni kur­du. Arkadaşı Talat Paşa’nın öldürülmesi üzerine bu konudaki girişimlerinde yalnız kaldı. Sovyetlerin kendisine yeterince yar­dım vermediğini anlayınca Moskova’ya gi­derek Lenin’le görüştü. Batum Kongresi kararlarını düzeltmek üzere, Bakü’da ikinci bir İslam Kongresi düzenlemek üzere Le­nin’le görüş birliğine vardı.

Askerlik hayatında yaptığı yanlışlıklar ününü lekelemiştir. Bunlar: Bulgarlar’ı, Almanya-Avusturya-Osmanlı safına çek­mek için, Edirne’yi hedef alan bir sınır de­ğişikliğini, Osmanlı aleyhine olacak şekil­de kabul etmek; ülke gerçekleri ile çelişen kararlarla cepheden cepheye kuvvet kay­dırılması (Galiçya, Romanya ve Makedon­ya’dan) Osmanlı ordusu komutanlıklarını, Alman asıllı generallere bırakması ve Al­manların Osmanlı ordusunu kontrol ede­bilmesine meydan vermesi sonucu şüp­heli seferler düzenlemesidir (iran Kuvve-i Seferiyesı, Kanal Harekatı gibi).

Enver Paşa ile ittihat ve Terakki’nin ile­ri gelenleri, İstanbul’dan ayrıldıktan son­ra Divan-ı Harb’e sevk edildiler (1918). En­ver Paşa askerlikten tard edildi. Bir yıl ka­lebentlik ve medeni haklardan iskat ce­zasına çarptırıldı. Padişah Vahdeddin’in bu kararı kabul etmesiyle bu hüküm kesinlik kazandı.

4 Ağustos 1922’de Tacikistan’ın Belcivan yakınlarında, Kızılordu kuvvetlerine karşı topladığı Türk beylerinin kuvvetleriyle çarpışırken vurularak öldü (4 Ağustos 1922).