Enfal Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Enfal suresi meali, Enfal suresi açıklaması, Enfal suresi hakkında bilgi.

Enfal, savaşsız alınan ganimet ve hibe anlamına gelen “nefl” kelimesinin çoklu­ğudur. Aynı zamanda Kuran’ın 8. suresinin de adıdır.

Enfal suresinin nazil oluşu, Bakara su­resinden sonra ve Al-i imran suresinden ön­ce olup, 30-36. ayetler hakkında ihtilaf bir yana, tamamen Medine’de nazil olmuştur. Bu surede 75 ayet, 1231 kelime ve 5244 harf bulunmaktadır. Surenin bu adı alma­sının sebebi, birinci ayetin harpte alınan ga­nimetlerin Allah’a ve Rasulüne ait olduğun­dan bahsetmekte oluşudur. Sure Bedir sa­vaşından sonra nazil olmuştur.

Enfal suresinde ganimetlerin kimlere ait olduğundan müminlerin bazı vasıflarından, Bedir savaşı öncesi gelişen olaylardan, sa­vaş esnasında ve savaş sonrası ortaya çı­kan hadiselerden, inkarcıların ve münafık­ların durumlarından, Firavun’dan, hicret sonrası Ensar ile muhacirlerin kardeş oluş­larından bahsedilmektedir.

Ganimetler (enfal) aynı zamanda İslam devletler hukukunun önemli bir konusunu teşkil eder. Hz. Peygamber ve ilk Müslü­manlar Mekke’deki yurtlarından ve malla­rından çıkarılıp da Medine’ye sığındıkları zaman, düşmandan elde edilen ganimetler hakkında tatbik edecekleri bir kanunları yoktu. Bedir harbinden Müslümanların ga­lip çıkıp da Mekkeli müşriklerden bir çok ganimet elde etmesi üzerine çok geçme­den Kur’ân ganimetlerin taksimi konusun­da bu hükmü getirdi. Konuyla ilgili olarak inen ayette, “Biliniz ki, ganimet aldığınız şeylerin beşte biri Allah’a ve Rasulüne, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolcu­lara aittir.” (Enfâl, 41) hükmü getirilerek ga­nimetlerin beşte dördü savaşanlara, beş­te biri de devlete tahsis edildi. Ganimet (En­fâl). daha çok düşmanla savaştan elde edi­len menkul ve gayri menkul mallara deni­lir. Savaşsız olarak, sulhen alınanlara ise “feyy” tabir edilir. Feyyin hepsi devlet ha­zinesine ve devlet başkanının emrine tah­sis edilmiştir. Kur’ân’da, feyy’in Hz. Pey­gambere ait olduğunun belirtilmesi ve bu arada feyy’den bazı sınıfların da pay ala­cağının belirtilmesi (Haşr, 6-10), feyy’in, devlet başkanı.sıfatıyla Hz. Peygamber’in emrine ve takdir salahiyetine bırakıldığı anlamındadır. Nitekim Hz. Peygamber’in Me­dine döneminde Yahudilerden ve diğer topluluklardan aldığı arazi ve ganimetlerde za­manın şartlarına göre farklı takdir ve tatbi­katı olmuş, Hz. Ömer de Irak topraklarını böyle bir yetkiyle ordu mensuplarına dağıt-mamıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Enfal Nedir?"


Top