Enerjinin Korunumu Nedir?

Enerjinin Korunumu ile ilgili deneyler, Enerjinin Korunumu kanunu hakkında bilgi.

Bu prensip, fiziğin temel prensiplerin­den biridir. Bütün enerjilerden uzakta bir sistemin toplam enerji miktarı, bu siste­min içindeki enerji dönüşümü ne olursa olsun sabittir. Enerjinin prensibinde “enerjinin yaratılamayacağı, kaybolma­yacağı ve dolayısı ile evrendeki toplam enerji miktarının sabit olduğu” belirtilir.

Enerji dönüşümleri çok çeşitli şekiller­de ortaya çıkar. Kimyasal enerji pillerde mekanik enerjiye, elektrik enerjisi aküler­de kimyasal enerjiye, ısı enerjisi buhar makinelerinde mekanik enerjiye dönüşür.

Bir cisim, başka cisimlerle ısı alışveri­şi vaDmamıssa, kaybettiği enerji miktarı kadar başka bir çeşitten enerji kazanır. Mesela, cisim serbest düşme hareketi ya­parken ne kadar potansiyel enerji, kaybe­derse, aynı miktarda kinetik enerji kaza­nır. Mekanik enerji korunumunda, harca­nan potansiyel enerji daima kazanılan ki­netik enerjiye eşittir. Korunum, cismin dış ortamdan bir enerji alışverişi yapmadık­ça devam eder.

Bazen de, birkaç cisim aralarında ener­ji alışverişi yaparlar. Bu olay sonunda da kaybedilen enerji miktarı kadar enerji ka­zanılır. Ve enerjinin korunumu gerçekleş­miş olur.