Endülüs Emevi Devleti Tarihi

Endülüs Emevi Devleti ne zaman ve kim tarafından kuruldu, Endülüs Emevi Devleti yıkılışı hakkında bilgi.

İspanya’nın Müslüman Araplar idare­sinde yaşadığı 711-1492 yılları arasında orada kurulan devletlerin en ünlüsüdür. 756’dan 1031’e kadar 264 yıl sürmüştür. En geniş zamanında ispanya’yı, Porte­kiz’i, Fas’ı ve Batı Cezayir’i kaplıyordu. 974’te Fas’ı ele geçirip Afrika’ya atlamışsa da, bu geçici olmuş, devlet esas ba­kımından İberya’da gelişmiştir. Başkenti Kurtuba (Cordoba) şehriydi.

Devletin kurucusu I. Abdurrahman’dır. Abdurrahman, 755 Eylül’ünde İspan­ya’ya geldi. 25 yaşındayken 756’da ken­dini hükümdar ilan etti. Böylece Abbasiler’in İberya genel valisini kovarak bir Emevi devleti kurdu. Abbasiler’in düşma­nı olan bu devletin hükümdarları, 929’dan başlayarak “Halife” sanını da takındılar.

imparator Şarlman’ın Pireneler’i geçe­rek yaptığı sefer, sonuçsuz kalmakla be­raber Endülüs İmparatorluğu, 801’de Bar­selona’yı kaybetti. 3. Abdurrahmanın 49 yıllık saltanatında en parlak çağını yaşa­yan devlete, sonraları vezirler ve komu­tanlar hakim oldular. Sonunda imparator­luk birçok küçük krallığa ayrıldı.