Enderun Nedir Görevleri Nelerdir?

Enderun Mektebini kim kurdu, Enderun mektebinin Osmanlı devleti için önemi.

Bir şeyin iç yüzü, büyük konakların iç kısmı, eski saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu kısım. Topkapı Sarayında da Babüssaade veya Akağalar bölümünden sonra başlayan kısmın adıdır.

Padişahın günlük hayatını geçirdiği Enderun, Osmanlı siyasi tarihinin de bir anlamda sahnesidir. Enderun ayrıca imparatorluğu yönetecek elemanların yetiştirildiği bir okuldur. Bu özellikleri ile devlet yönetiminde hizmet alanı ve sarayın en önemli bölümüdür.

Enderun, Murad Hüdavendigar tarafından yaptırtılan Edirne Sarayında bu amaçla ayrılan bir bölümde kurulmuştu. Ancak kuruluşu gerçekleştiren kesin çizgileriyle ilk padişah Fatih oldu. Onun kanunnamesinde enderun halkının görev, hak ve yetkileri tek tek belirtildi. Sonraki hükümdarlar tarafından teşkilat geliştirildi. Töre, gelenek, imparatorluğun yıkılış tarihine kadar yaşadı.

Enderun’da ilk okulu Sultan 1.Murad saray hizmetlerinde çalışacak görevliler yetiştirmek üzere Edirne’deki Eski Saray’da kurdu. Üç sınıflı olan bu okulda birinci sınıfa Seferli koğuşu, ikinci sınıfa Kiler koğuşu, üçüncü sınıfa da Hazine koğuşu denirdi. Okulda Kuran, ilmihal, tecvid, akaid ve mesail-i diniye gibi dersler okutulurdu. Sultan 2. Murad devrinde bu derslere, tefsir, fıkıh, hadis, efraiz, şiir ve inşa, musiki, heyet hendese, coğrafya, ilmi kelam, siyer-i nebevi mantık, belagat, felsefe dersleri eklendi ve bu dersleri okutmak için çeşitli İslam ülkelerinden bilginler getirtildi.

Fatih İstanbul’u aldıktan sonra, eski ve yeni saraylara bu mektebi taşıdı. Edirne’den seçilen bazı enderunlu gılmanlar, İstanbul’a getirtildi. 2. Bayezit Galatasaray’da ikinci bir Enderun okulu açtırdı. Bu okulda ilk öğrenim yapılırdı. Okutulan dersler Kuran, Arapça, Farsça hüsnühat (güzel yazı) ve musiki idi.

Galatasaray Enderununu bitirenler Yeni Saray’daki Enderun Mektebi’ne girerler ve öğrenimlerini burada tamamlarlardı. 1570 yılında Galatasaray Mektebi 2. Selim tarafından kapatıldı ve gılmanlardan bir kısmı da Eski Saray’a gönderilerek Galatasaray, medrese haline getirildi.

Enderun teşkilatı: Enderun öğretmenleri, hocaları ve sarayın iç hizmet görevlilerinden oluşurdu. Teşkilatın bölümleri

Küçük Oda, Büyük Oda, Doğancı Odası, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası, Has Oda olmak üzere yediye ayrılırdı.

Bu teşkilat 2. Mahmud devrinde köklü değişiklikler geçirdi. Vaka-i Hayriye’den sonra orduda yapılan yeniliklere paralel olarak gelişme gösteren değişikliğin ilki, Enderun-ı Hümayun Nezaretinin kurulması oldu. Daha sonra Mabeyn-i Hümayun Müşirliği kuruldu. Enderun ağalarının yerlerini mabeynciler aldı. 1839’da ise mabeyn müşirliği ünvanı “ser kurenalık” adıyla değiştirildi.

Enderun’a en ağır darbe, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayını yaptırmasından sonra indirildi. Topkapı Sarayı devletin merkezi olma niteliğini kaybedince, En­derun da sönmeye ve unutulmaya mahkum oldu. Bunun bir sonucu olarak Hırka-i Sa­adet ve Hazine-i Hümayun hizmetleri ha­zine kethüdalarına bırakıldı.

2. Abdülhamid devrindeyse bütünüyle ihmal edildi. 2. Ab­dülhamid ödüllendirmek istediği tüfekçi, kapıcı, ahçı oğullarını, akrabalarını bura­ya göndermekle, Enderun’un eski usul ve eğitimini bozacak derecede büyük bir ka­labalıkla doldurdu. 2. Meşrutiyetin ilanın­dan sonra Enderun’da ayıklama yapıldı. Öğrenciler değişik okullara bir kısmı da Dolmabahçe Sarayının hizmetlerine alındı.

1.yüzyılda yakın tarihe kadar yönetim, bilim, askerlik, şiir, edebiyat, yazı ve çeşitli sanat konularında yüzlerce değerli adamın yetiştiği Enderunlular arasında, Nakkaş Hasan Paşa, Kemankeş Kara Mustafa Pa­şa, Hattat Hasan Paşa, Kavukçu Mustafa Paşa gibi hem sanatçı hem asker, hem de idareci olanlar, Tırnakçı Hasan Paşa, Bal­tacı Mehmet Paşa, Sarıkçı Mustafa Paşa, Deli Hüseyin Paşa, Çorlulu Ali Paşa, Şe­hit Ali Paşa, Silahtar Ali Paşa gibi yöneti­ciler vardı. Bunlardan 60’ı sadrazam, 3’ü şeyhülislam, 23’ü de kaptanpaşa olmuş­lardır. Silahdar Fındıklı Ahmet Ağa gibi ta­rihçiler, Vasıf ve Fazil gibi şairler Enderun1′dan çıkan edebiyatçılara örnektir.

Enderun resmi olarak 3 Nisan 1924 ta­rihinde Topkapı Sarayının (Yeni Saray) mü­ze haline getirilmesi üzerine kaldırılmıştır.