Enbiya Suresi Nedir?

Enbiya Suresi meali, Enbiya Suresi açıklaması, Enbiya Suresi hakkında bilgi.

Enbiya, peygamber anlamına gelen “Nebi” kelimesinin çokluğudur. Peygam­berler demektir. Sure peygamberlerden söz ettiği için bu adı almıştır, İbrahim sure­sinden sonra, el-Müminûn suresinden ön­ce Mekke’de nazil olmuştur. 112 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 21. süresidir.

Bu surede, hesap verme zamanı yaklaşmasına rağmen, insanların hala gaflet için­de günlerini geçirdikleri. Hz. Peygamber ve Kuran hakkında bazı iftiralarda bulunduk­ları, zalim olan nice kavimlerin,, zulümleri yüzünden helak edildikleri, kainatın yaradı­lışı ve bu yaradılıştaki Allah’ın gücü ve kud­reti, Hz. Peygamber’e verilen teselli, bütün peygamberlerin de kavmi tarafından alaya alındığı, ahirette adalet terazisinin kurula­rak herkesin hak ettiği cezaya uğrayacağı, Hz. İbrahim, Hz. ishak, Hz. Lut. Hz. Süley­man, Hz. Davud, Hz. Eyyub, Hz. Yunus ve Hz. Zekeriya ve mücadeleleri ele alınmak­ta ve bu konularda bilgi verilmektedir.