Enam Suresi Nedir?

Enam Suresi meali, Enam Suresi fazileti nedir, Enam Suresi hakkında bilgi.

Enam davar anlamına gelmektedir. Su­rede Allah’ın insanların istifadesine sundu­ğu davarlardan, onların ürünlerinden söz edildiği için bu ismi almıştır.

Sure-i celileyi ana hatlarıyla birlikte şöyle özetleyebiliriz: Surenin arzetmek istediği en önemli husus, gökleri ve yeri, karanlıkları ve aydınlıkları düzenleyenin Allah olduğu bildirilmekte, ilahi varlığın büyüklüğü anla­tılmaktadır. Mekke müşriklerinin ve o paralelde bulunan insanların dönüp tarihe bak­ması, yok olan milletlerin kalıntıları üzerin­de araştırma ve inceleme yaparak onların yok olma sebeplerinin anlaşılması istenmektedir.

Tevrat ve incil üzerinde ciddi araştırma yapanların son peygamber Hz. Muhammed’in geleceğine dair bu iki kitapta daha önce haber verilmiş olduğunu anlayacak­ları bildirilmekte, Allah’a ve peygamberine inanmayanların kendilerine yazık ettikleri anlatılmaktadır:

Dünya hayatının bir oyuncak ve eğlen­ceden başka bir şey olmadığı, ahiret yur­dunun ise Allah’tan korkup kötülüklerden sakınanlar için daha hayırlı olduğu anlatıl­maktadır.

Yeryüzünde yürüyüp hareket eden her hayvanın, kanatlarıyla uçan her kuşun in­sanlar gibi birer ümmet olduğu bildirilmek­te, Kuran’da hiç bir şeyin eksik bırakılma­dığı ve ihmal edilmediği söylenmektedir.

İlâhi varlığı kendi varlığı içinde göreme­yen, gönülleri maddenin katılığı ile katıla-şan, böylece günah ve azgınlık bataklığın­da hakikati, doğruyu bulamayanlara refah ve mutluluk kapılarının açılacağı böylece sevinç ve sürür üzerinde iken ilâhî sünne­tin tecelli etmesiyle kendilerini azabın yakalayıvereceği, böylece ümitlerini yitirecek­leri haber verilmektedir.

Surede, Hz. Muhammed’e Allah’ın hazi­nelerinin kendi yanında olmadığı, gaybı bilmediği, kendisinin bir melek de olmadığı haberini insanlara söylemesi istenmekte­dir. Gaybın anahtarlarının Allah katında ol­duğunu, gaybı Allah’tan başkasının bilemeyeceğini, denizde ve karadaki şeyleri Allahın bilebileceğini düşen her yaprağın onun bilgisi dahilinde olduğunu, yerin karanlıkla­rında bir taneyi de Allah’ın bildiği haber ve­rilmektedir.

Geceleyin insanları uyutup ölü gibi ya­panın, gündüzleyin neler kazandıklarını bi­lenin Allah olduğu bildirilmekte, kara ve de­nizin karanlıklarından kurtaranın, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğu, dilediğine ol de­diğinde o an öluverdiği, görülmeyeni de görüleni de, olmuş ve olacağı da Onun bi­leceği anlatılmaktadır.

İbrahim (A.S)’ın putperest babası ve kav­mi ile olan mücadelesi, Ishak, Yakub, Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriyya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa , Yunus, Lut ve bunların zürriyetleriunin temiz ve kendilerinin de fazilet sahibi birer peygamber oldukları hususunda açık­lamalara yer verilmektedir.

Dâneye ve çekirdeğe yeniden hayat ve­rip yeşertenin, diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkaranın, sabahı ortaya çıkaranın, geceyi dinlenme ve sükunet bulma, güneşi ve ayı da hesap üzere kılanın, inşanı bir tek ne­fisten meydana getirenin, gökten su indi­rip de onunla her şeyin bitkisini çıkaranın, hurma tomurcuklarından sarkan salkımla­rın, üzümlerden bağlar, zeytin, nar ve mey­veler çıkaranın Allah olduğu bildirilmekte, gökleri ve yeri örneksiz ve modelsiz var edip vücuda getirenin, eşi ve benzeri olma­yan Allah olduğu haber verilmektedir.

Gözlerin Allah’ı göremiyeceği, O’nun gözleri görüp kuşatacağı, her şeyden ha­berdar olacağı bildirilmekte, gerçekten Al­lah’tan insanlara kalp gözlerini açacak, akıllarına ışık tutacak belgeler geldiği, kim gözünü açar, aklını kullanırsa kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhine olaca­ğı anlatılmaktadır.

Üzerine Allah adı anılmadan kesilen hay­vanların etinden yememeyi, günahın açığını da gizlisini de yapmamayı, aksi hâlde neti­cede yapılanların cezasının mutlaka görü­leceği bildirilmektedir.

Surede düşüncesizlik ve beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce öz çocuklarını öldüren­lerle Allah’ın kendilerine rızık olarak sundu­ğu şeyleri, Allah’a iftira ederek haram kı­lanların sapıklar oldukları, maddi ve manevî çok büyük bir zararda oldukları haber verilmektedir.

Ölü, akıtılmış kan, domuz eti, ilahîsinin aşıp günah işleyerek Allah’tan başkası adı­na boğazlanan hayvanlardan başkasının haram sayılmadığı, bunlardan darda kalan, zaruret miktarını aşmamak üzere yiyebilineceği bildirilmektedir.

Surenin son bölümünde, ise, hiç bir şe­yin Allah’a ortak koşulmaması, ana-babaya iyilikte bulunma, yoksulluk endişesiyle ço­cukları öldürmeme, hayasızlığın açığına da gizlisine de yaklaşmama, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeme, yetimin malını yememe, ölçüyü tartıyı tam ölçme

hiç kimseye güç yetiremiyeceğiyle tek­lifte bulunmama, adaleti gözetme, Allah’ın ahdini yerine getirme gibi hususlar anlatıl­makta, gruplaşarak dinlerini parça parça edenlere bağımlı olmama bildirilmektedir.