Emperyalizm Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 7 views

Emperyalizm nasıl ortaya çıkmıştır, Emperyalizm hegamonya nedir, Emperyalizm hakkında bilgi.

20.yüzyıla kadar kurulan imparatorluklar sömürücü unsur olmuştur. İmparator­luklar sömürgeciliğe yönelerek kendi eko­nomilerini güçlendirmişlerdir. Sömürge­cilikte güçlü devletler, zayıf devletleri silah zoruyla işgal ederek ekonomik kay­naklarına el koymuşlardır.

Günümüzde ise güçlü devletler sömürge imparatorlukları kurma yerine başka milletleri ekono­mik, siyasal, kültürel yönden sömürmeyi amaçlayarak emperyalist bir anlayışa var­mışlardır. Emperyalizmin kaynağı sana­yi bakımından ileri gitmiş milletlerin dış pazarlara açılma isteğinden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşının nedeni de bu­dur. Dünya piyasalarını ele geçirmek, arz ve talep yasalarını etkisiz kılmak amaç­lanır. Üretim tekelleştiği için rekabet ta­nımaz.

Ekonomik alandaki emperyalizmin ger­çekleştirilmesi için kültürel emperyaliz­min bir aşama olarak kullanılması gere­kir. Emperyalist ülkeler, inandırarak veya ülkelerin siyasal yapılarına yön vererek is­tediği şekilde ekonomik gücü elinde tu­tarlar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Emperyalizm Nedir?"


Top