Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm nasıl ortaya çıkmıştır, Emperyalizm hegamonya nedir, Emperyalizm hakkında bilgi.

20.yüzyıla kadar kurulan imparatorluklar sömürücü unsur olmuştur. İmparator­luklar sömürgeciliğe yönelerek kendi eko­nomilerini güçlendirmişlerdir. Sömürge­cilikte güçlü devletler, zayıf devletleri silah zoruyla işgal ederek ekonomik kay­naklarına el koymuşlardır.

Günümüzde ise güçlü devletler sömürge imparatorlukları kurma yerine başka milletleri ekono­mik, siyasal, kültürel yönden sömürmeyi amaçlayarak emperyalist bir anlayışa var­mışlardır. Emperyalizmin kaynağı sana­yi bakımından ileri gitmiş milletlerin dış pazarlara açılma isteğinden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşının nedeni de bu­dur. Dünya piyasalarını ele geçirmek, arz ve talep yasalarını etkisiz kılmak amaç­lanır. Üretim tekelleştiği için rekabet ta­nımaz.

Ekonomik alandaki emperyalizmin ger­çekleştirilmesi için kültürel emperyaliz­min bir aşama olarak kullanılması gere­kir. Emperyalist ülkeler, inandırarak veya ülkelerin siyasal yapılarına yön vererek is­tediği şekilde ekonomik gücü elinde tu­tarlar.