Emanet Nedir?

Kurana göre emanet nedir, İslam dinine göre Emanet hakkında bilgi.

Hıyanetin (hainlik) zıddı olan bu kelime sözlükte, korkusuz ve asude olmak, emin olmak, güvenli olmak anlamlarına gelir, İslami ilimler terminolojisinde ise, her hangi bir şeyi birisine gönül huzuru içinde ve kor­kusuzca vermek ve istenildiği zaman geri almak demektir.

İnsanlardaki en yüksek ahlaki sıfatlardan birisi olan emanet, bir çeşit doğruluktur. Emanet duygusu, ahlaken sağlam temeller üzerine kurulan bir toplumda daima eri kıymetli manevi bir değer olarak yer işgal eder. Bu duygunun hakim olduğu cemiyetlerde insanlar arasında güven ve bu güve­nin sağladığı huzur mevcuttur.

Bu kavram, Kur’ân-ı Kerim’de pek çok ayette geçmektedir. Yüce Allah, Ahzab su­resinin 72. ayetinde “Doğrusu biz, ema­neti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmiş­ler ve korkup titremişlerdir” buyurmak­tadır. Burada zikredilen emaneti, bazı tefsirciler akıl, bir kısmı dini emirler, diğer bir kısmı ise sorumluluk şeklinde yorumlamış­lardır. Ayetin mealinden de anlaşılacağı üzere dağların almaktan imtina ettiği so­rumluluğu (emaneti) insanoğlu almıştır.

Emanet, çok geniş anlamlara gelen kav­ramlardan birisidir. Allah’ın insanlara ver­diği bütün maddî ve manevî nimetler bu kavram içine dahil olacağı gibi, insanların birbirlerine geri almak üzere verdikleri şey­ler de bu kavram içinde mütalaa edilir. Bu manada Allah’ın dini insanlara verilmiş bir emanettir, insanlar, bu emanete riayet etmekle mükelleftirler. Bu da ancak Allah’ı ta­nımak ve O’nun emirlerine uyup yasaklarından sakınmak suretiyle olur. insanın bü­tün organları da Allah’ın kendisine bir ema­netidir. Kul, bunları maddi ve manevi tehli­kelerden korumak zorundadır. Çocuklar da Allah’ın anne babalara bir emanetidir. Bun­lar, iyi terbiye edilerek yetiştirilirse Allah’ın emanetine riayet edilmiş olur.

Kuran-ı Kerîm’de emanete riayet edilme­sini emreden (Nisa 4/58) Yüce Allah, emanetlere riayet edenlerin olgun mümin ol­duklarına işaret etmiştir. (Mümin 23/8; Meariv 70/32, 35)

Hz. Muhammed (S.A.V) de bir hadislerin­de emanete riayetsizliği münafıklık alame­ti olarak nitelemiş (Müslim, iman, 106), bir başka hadislerinde ise emânetler kaybedildiğinde kıyametin yakın olduğunu (Buhari ilim, 2) belirterek emanetlerin işlerin ehil­lerine verilmesi gerektiğine işaret etmiştir.