Elektrostatik Nedir?

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel 14 views

Elektrostatik çekim kuvveti nedir, Elektrostatik hakkında bilgi.

İki farklı cismin birbirlerine sürtünmesiyle, akarsuların veya motorların meka­nik enerjisini dönüştürmek yolu ile elde edilen, ışık, ısı hareket gibi başka enerji­lere çevrilerek kullanılan elektriğin bir bö­lümüdür.

Elektrostatik, cisimlerin yüzüyleri üze­rinde bulunan durgun elektrik durumu­na ait olayları inceler. Bu olaylar, ilk çağ­dan günümüze kadar birçok ilim adamı tarafından gözlenmiş, araştırılmıştır. İlk bilinen olay, Tales (M.Ö. 7.   yy’da ya­şamış Yunanlı bir bilgin) tarafından ya­pılmış kehribar deneyidir.

Sarı bir kehri­bar, bir yere sürtülerek elektriklenme ka­zanmış tüy, saman çöpü vb. gibi hafif ci­simleri çekmişti. 16. yy’da İngiliz Gilbert adında bir fizikçi, idyolektrik (yalıtkan) ve anelektrik (iletken) kavramlarını geliştir­di. Bu kavramlara örnek olarak da cam, reçine, kükürt gibi maddeleri yalıtkan, madenler gibi maddeleri de iletken diye ayrımlaştırdı. Otto von Guericke adlı fi­zikçi ise, elektriklenmiş bir madde tara­fından elektrostatikçekilen cisimlerin değdirilme ola­yından sonra itildiklerini ispatlamıştır. Da­ha sonraları ise B. Franklin, sivri uçların özelliklerinden yararlanarak paratoner

adı verilen binaların yıldırımdan korunma­sında kullanılan bir sistem geliştirdi. Uçurtma yaparak da bulutlardaki elektrik olaylarını inceledi.

Elektriklenme değişik şekillerle sağla­nabilir. En basit olanları sürtme ve dokun­mayla elektriklenme şekilleridir.

Sürtme ile elektriklenme de cam, re­çine, ebonit, yün, ipek sürtme ile elektrik­lenme kazanır ve hafif cisimleri çekerler. Bu yol ile elektrik yükü kazanan cisimler­de bu yükü sürtmenin yapıldığı bölgeler­de toplanır.

Dokunma ile elektriklenme olayı ise yüksüz bir iletkenin yüklü bir cisme değ-dirilmesiyle sağlanır. Bütün bu elektrik­lenme olaylarında iki çeşit elektrik varlı­ğı ortaya çıkar, negatif ve pozitif yük. Bu yükler aynı işaretli olunca birbirini iter, de­ğişik işaretli olunca da birbirlerini çeker­ler. Ayrıca indüklenme yolu ve etkiyle elektriklenme ile de elektriklenme sağla­nır (elektroskopta olduğu gibi).

Elektrostatik yük birimi: C.G.S. siste­minde franklin olup, bu birim boşlukta kendisinden 1 cm uzağa konulmuş aynı elektrik yükü üzerinde 1 din’lik bir itme kuvveti uygulayan elektrik yüküdür

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Elektrostatik Nedir?"


Top