Elektrostatik Nedir?

Elektrostatik çekim kuvveti nedir, Elektrostatik hakkında bilgi.

İki farklı cismin birbirlerine sürtünmesiyle, akarsuların veya motorların meka­nik enerjisini dönüştürmek yolu ile elde edilen, ışık, ısı hareket gibi başka enerji­lere çevrilerek kullanılan elektriğin bir bö­lümüdür.

Elektrostatik, cisimlerin yüzüyleri üze­rinde bulunan durgun elektrik durumu­na ait olayları inceler. Bu olaylar, ilk çağ­dan günümüze kadar birçok ilim adamı tarafından gözlenmiş, araştırılmıştır. İlk bilinen olay, Tales (M.Ö. 7.   yy’da ya­şamış Yunanlı bir bilgin) tarafından ya­pılmış kehribar deneyidir.

Sarı bir kehri­bar, bir yere sürtülerek elektriklenme ka­zanmış tüy, saman çöpü vb. gibi hafif ci­simleri çekmişti. 16. yy’da İngiliz Gilbert adında bir fizikçi, idyolektrik (yalıtkan) ve anelektrik (iletken) kavramlarını geliştir­di. Bu kavramlara örnek olarak da cam, reçine, kükürt gibi maddeleri yalıtkan, madenler gibi maddeleri de iletken diye ayrımlaştırdı. Otto von Guericke adlı fi­zikçi ise, elektriklenmiş bir madde tara­fından elektrostatikçekilen cisimlerin değdirilme ola­yından sonra itildiklerini ispatlamıştır. Da­ha sonraları ise B. Franklin, sivri uçların özelliklerinden yararlanarak paratoner

adı verilen binaların yıldırımdan korunma­sında kullanılan bir sistem geliştirdi. Uçurtma yaparak da bulutlardaki elektrik olaylarını inceledi.

Elektriklenme değişik şekillerle sağla­nabilir. En basit olanları sürtme ve dokun­mayla elektriklenme şekilleridir.

Sürtme ile elektriklenme de cam, re­çine, ebonit, yün, ipek sürtme ile elektrik­lenme kazanır ve hafif cisimleri çekerler. Bu yol ile elektrik yükü kazanan cisimler­de bu yükü sürtmenin yapıldığı bölgeler­de toplanır.

Dokunma ile elektriklenme olayı ise yüksüz bir iletkenin yüklü bir cisme değ-dirilmesiyle sağlanır. Bütün bu elektrik­lenme olaylarında iki çeşit elektrik varlı­ğı ortaya çıkar, negatif ve pozitif yük. Bu yükler aynı işaretli olunca birbirini iter, de­ğişik işaretli olunca da birbirlerini çeker­ler. Ayrıca indüklenme yolu ve etkiyle elektriklenme ile de elektriklenme sağla­nır (elektroskopta olduğu gibi).

Elektrostatik yük birimi: C.G.S. siste­minde franklin olup, bu birim boşlukta kendisinden 1 cm uzağa konulmuş aynı elektrik yükü üzerinde 1 din’lik bir itme kuvveti uygulayan elektrik yüküdür