El-Hamid Anlamı Nedir?

Allah’ın doksan dokuz isminden biri olan El-Hamid anlamı nedir, El-Hamid açıklaması hakkında bilgi.

Bu kavram, ihsan sahibi büyüğü övmek, methetmek, teşekkür etmek anlamlarına gelen “el-hamd” kökünden türemiştir. El-Hamid, el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimleri)’dan birisi olup, bütün varlık tara­fından kendi dili övülen demektir.

Bu kavram, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın is­mi olarak muhtelif ayetlerde geçmektedir. El-Hamîd, bazı ayetlerde yalnız başına zik­redilmiştir. Meselâ şu ayette bu şekildedir: “Onlar (mü’minler), sözün en güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, övülme-ğe lâyık olan Allah’ın yoluna eriştirilmiş-lerdir.” (Hac 22/24)

Yüce Allah’ın bu sıfatı bazı ayetlerde de el-Aziz (mağlup edilmesi mümkün olma­yan), el-Mecîd (şanı büyük ve yüksek olan), el-Hakîm (buyrukları ve bütün işleri hikmet­li) gibi Allah’ın diğer isimleri ile birlikte kul­lanılmıştır.