El-Halim Anlamı Nedir?

Allahın doksan dokuz isminden biri olan El Halim anlamı, El halim açıklaması hakkında bilgi.

Nefsi öfkenin ani heyecanından korumak ağırbaşlı olmak anlamlarına gelen “hilm” kökünden türemiştir.

El-Halîm Allah’ın sıfatlarından birisi olup, Yüce Allah’ın suçlunun cezasını vermede acele etmemesi, asilerin isyanlarının ken­disini öfkelendirmemesi, af ve mağfiret sa­hibi olması demektir.

Allah, halimdir, günah işleyen herkesin cezasını anında vermez. Ancak onların yap­tıklarını yanlarına da bırakmaz. Allah, on­ların yaptıklarından habersiz değildir ve haksızların haksızlıklarını da asla sevmez. Fakat eğer kul, kendine tanınan mühlet için­de tövbe ederse Allah/kul hakkı dışındaki hatalarını dilerse bağışlar.

El-Halîm, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın ismi olarak bir çok ayette geçmektedir. (Örnek için Bkz., Bakara 2/235; Âl-i Imrân: 3/155-Ahzâb 33/51)

El-Halîm kavramı, bazı ayetlerde pey­gamberler hakkında da kullanılmıştır: “İb­rahim’in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok içli ve yumuşak huylu (halîm) İdi.”