Ekonomi Nedir?

Ekonomi ne anlama gelir, Ekonomi neye denir ve Genel olarak Ekonomi terimi ne anlam taşır.

İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için üretmek, ürettiklerini de tüketmek ve bölüşmek zorundadır. Ekonomi Yunanca ev ve yönetim anlamlarına gelen oikos ke­limesiyle yasa anlamına gelen nomas ke­limelerinden oluşmuştur.

İlkel toplumların ekonomileri toplayıcı­lığa dayanıyordu. Hayvanları evcilleştirerek boy hayatı yaşayan toplumlar, tabia­tın üretken olduğunu görerek toprağa yer­leştiler. Böylece yerleşik hayat başladı. Ekonomik yapı toplum biçimlerini belirle­di. Bu nedenle toplumların biçimlerine gö­re de ekonomik yapıları farklıdır.

Ekonomik olay deyince toplum fertle­rinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla giriştikleri tüm faaliyetler akla ge­lir. Evimizde şarkı söylememiz, ekonomik bir olay değildir. Bir sanatçının para ka­zanmak amacıyla sahnede şarkı söyle­mesi, ekonomik bir olaydır.

Ekonomileri gelişmiş toplumların so­runlarını daha kolay çözebileceklerini söy­leyebiliriz. Bu toplumlar gelişmiş toplum­lardır. Toplumun fertlerinin rahat bir ha­yat sürmeleri, konut, sağlık, eğitim, ülke­nin korunması gibi konuların ekonomiye bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonomik değişmeler toplum biçimle­rini de değiştiren en önemli unsurdur.

Ekonomik yapıları bozulan ülkelerde sosyal yaşamda değişmeler olur. Suç iş­leme oranında, ailelerin çözülmesinde, fert ile toplum arasındaki ilişkilerde, ah­lak kurallarında değişmeler olur. Bu ne­denlerden dolayı ülkelerin istikrarlı bir ekonomi izlemeleri gerekir.