Ehli Beyt Nedir?

Ehli Beyt sevgisi nedir, Ehli Beyt kimlere denir, Ehli Beyt hakkında bilgi.

Sözlükte ev halkı, aile topluluğu mana­larına gelen bu kelime, İslami ilimler terminolojisinde Hz. Muhammed (S.A.V.)’in aile­si anlamında kullanılmıştır.

Bu kavram Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde geçmektedir. (Ahzab 33/33)

Ehl-i Beyt kavramı içine kimlerin girdiği konusunda İslam alimleri arasında fikir bir­liği yoktur. Bazıları ehl-i beytin sözlük ma­nasından hareket ederek bunlar sadece Hz. Peygamberin hanımlarıdır, çünkü Ra­sulullah’ın evinde devamlı bulunan onlardır, demişlerdir. Diğer bir kısım alimler ise, sa­dece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ehl-i beyttendir, demişlerdir. Bun­lara göre Hz. Peygamberin hanımları da bu kavram içinde değillerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise yukarıda adı geçen dört kişi yanında Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ha­nımları da ehl-i beyte dahildirler. Bu son gö­rüş, islam alimlerinin çoğu tarafından be­nimsenmiştir.

İslami kaynaklarda sahabe ve tabiunun tamamının ehl-i beytten sayıldığı yönde rivayetler de mevcuttur.