Edebiyatı Cedide Hakkında Bilgi

Edebiyatı cedide nedir, Edebiyatı cedide yazarları, özellikleri, tarihsel gelişimi, temsilcileri hakkında bilgi.

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun, bazı Türk şair ve yazarlarının 1896’da Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasıyla başlar ve bunların 1901 ‘de, imparatorluğun baskılı yönetimi karşısında dağılması, derginin niteliğini kaybetmesiyle sona erer. Ama bu edebiyatçılar, sonraları tek tek çalışmalarına devam ederler.

Baskılı yönetim yıllarında bu yeni kuşak, aralarındaki fikir yakınlığı yüzünden toplanmışlar, birbirlerine dayanak olmuşlardı. Bu topluluğun öncüsü de Recaizade Mahmut Ekrem‘di. Servet-i Fünun dergisi etrafında canlı bir edebiyat topluluğu meydana getiren şair ve yazarlar, Türk Edebiyatında gerçek bir çığır açtılar.

edebiyati_cedideVerimli bir çalışma süresinden sonra Saray’ın yasağıyla dağılan bu sanatçılardan bazıları kendi köşelerinde eser vermeye devam ettiler. Edebiyat-ı Cedide’nin belli başlı temsilcileri Tevfik Fikret (1867 – 1915), Cenap Şahabettin (1870- 1934), Halit Ziya Uşaklıgil (1866- 1945), Süleyman Nazif (1870- 1927), Mehmet Rauf (1875 – 1931), Hüseyin Cahit Yalçın (1874 1957) ve Hüseyin Siret (1872 – 1959)dir. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) sanatçıları halka değil, yalnız aydınlara hitap ettiler.

Tanzimat öncülerinin, edebiyatı bir araç olarak ta bul etmelerine karşılık bunlar, Sanat için sanat ilkesine bağlı kaldılar ve yalnız güzellik peşinde yürüdüler. Dilde Arapça ve Farsça ke limelere ve bu dillerin bazı kurallarına yeniden bol bol yer verdiler. Yazılarındaki cümle kuruluşunda Fransız cümle yapısının etkisi görülür. Fiilsiz cümleler, cümle içinde cümlecikler, noktalama işaretlerinin yerinde kullanılışı başlar Dil, Batıdan gelen kavramları kolaylıkla anlatacak bir nitelik kazanır.

Edebiyat-ı Cedide yazarlarında Fars etkisi bütünüyle ortadan kalkmıştır Fransız romantikleri, parnasçıları, sembolistleri örnek alınmıştır. Divan Edebiyatı gelenekleri ise büsbütün yıkılmıştır. Şekiller ve türler kökten Batılılaşmıştır. Tanzimat’ta bile devam eden Şiirde beyit tamlığı esası kırılarak tek konuya ve planlı bütün güzelliğimle ulaşılmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. Şiirce kulak kafiyesi uygulanmış, roman ve hikaye türleri başarılı örnekler vermiştir. Yazarlar, üslûpta sürekli olarak tabiiliği aşan bir süs zenginliğini sürdürmüşlerdir. Bu topluluk edebiyatçıları, önceleri kişisel duygulara çok yer verdiler. Sonraları üstü kapalı bir tarzda toplumsal problemlerle uğraşmaya başladılar. Cağlarına göre çok ileri, hatta laik bir düşünüş ve yaşayışın anlatımlarını eserlerinde verdiler.

Edebiyat-ı Cedide’de şiir, roman, hikaye ve eleştiri ileri gitti.   Tiyatro edebiyatı ise baskılı yönetim tarzı yüzünden gelişemedi Edebiyat-ı Cedide’nin bir devamı sayılan Fecr-i ati topluluğu ise 1908’den sonra yine Serveti Fünun dergisi etrafında toplandı. Bu topluluk içinde bulunan yazarlar da Fransız Edebiyatından, özellikle sembolistlerden etkilenerek ve sanat için sanat ilkesine bağlı kalarak eserler verdiler. Fecr-i Aticiler arasında bulunan Ahmet Haşim ve Refik Halit gibi sanatçılar, gerçek ünlerini bu topluluk dağıldıktan sonra sağladılar. Bu döneme, geniş topluluklar için romanlar yazan realist ve natüralist romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864 – 1944) ile gazetelerde gerçekçi fıkralar ve anılar yazan Ahmet Rasim (1864 -1932)’i eklemek gerekir.