Ebüzziya Tevfik Bey Kimdir Hakkında Kısaca

Ebüzziya Tevfik Bey ne zaman ve nerede doğdu, Ebüzziya Tevfik Bey eserleri hakkında bilgi.

(1849-1913) Konya’nın Koçhisar kasabası eşrafından ve mümeyyizlerinden Kamil Efendinin oğludur. 1266 (1849) da İstanbul’da doğmuştur. Pek genç iken Maliyede Sergi Muhasebesinin Odasına devama başladı. Kalem arkadaşı Ziya Bey (eski Maarif Nazırı Ziya Paşa) idi. Üç ay kadar buraya devam ettikten sonra Maliye Mektupçıı Odasına terfi etti. Burada kaleme devam eden büyük şair Abdülhak Hamid’le tanıştı. Kalem Şefi, Trabzon Valiliğinde vefat eden Kadri Bey, kendisine her gün Nef’i Divanından ders veriyordu. Tevfik Bey 1867 de teşekkül eden Esham-ı Umumiye Emaneti Tahrirat Kalemi müsevvidliğine tayin olundu. Genç yaşında Ruzname-i Ceride-i Havadis’te yazı yazmaya da başladı. Tasvir-i Efkarın 10 ekim 1865 tarihli sayısında Kemal Paşazade Said Bey’in kaleminden çıkan bir istatistik fıkrasına Tevfik Bey’in Ruzname-i Ceride-i Havadis’te itiraz etmesi üzerine Namık Kemal Tasvir-i Efkar’da kendisine cevap verdi. Bu münakaşa Tevfik Bey’in Namık Kemal ile tanışmasına vesile oldu. Büyük vatanseverle bu tarihte başlayan arkadaşlığı samimi bir fikir ve ülkü kardeşliği halinde hayatlarının sonuna kadar devam etti. Tevfik Bey Namık Kemal’in teşvikiyle Tasvir.i Efkar’a yazı yazmaya başladı ve o sırada Namık Kemal ile arkadaşlarının memlekette meşrutiyeti tesis etmek üzere kurdukları ittifak-ı Hamiyet’e dahil oldu. Sonradan Yeni Osmanlılar adını alan bu cemiyetin faal azasından biri de Tevfik Beydir.

6 mart 1868’te Şurayı Devlet Reisliğine tayin olunan Mithat Paşa, birçok değerli adamı Şurayı Devlette topladığı gibi Tevfik Bey’i de Şurayı Devletin Maarif Dairesine mülazım olarak aldı. Dairenin başında Kemal Paşa bulunuyordu. Sadullah Bey (Paşa) Baş muavin, Recaizade Ekrem Bey’le Dadıyan Artin Efendi Muavin, Mehmed Mansur Efendi ile (sonradan Bulgar Başvekilliğinde bulunmuş olan) Dragan Çankof Efendi de Tevfik Bey gibi mülâzım idiler. Maarif tarihimizde mühim mevkii bulunan 128b (1869) tarihli Maarif Nizamnamesini bu daire hazırlamış ve Mithat Paşa’nın takdirini kazanmıştı. Mithat Paşa’nın 15 zilkade 1285 (27 şubat 1869) Bağdad Valiliğine tayin olunmaaı üzerine Şûrayı Devlet Reisliğine gelen Yusuf Kâmil Paşa Şûrayı Devlette yaptığı tenalkatt» Tevfik Bey’i Adliye Dairesi mülâzımlığma geçirdi. Dairenin Başmuavinliğini gene Sadullah Bey aldı. Bir müddet sonra Başmuavinliğe Kemal Paşazade Said Bey geldi. Dairede Suphi Paşazade Ayetullah Bey de Tevfik Bey’le beraberdi. Tevfik Bey Şûrayı Devlete devam ettiği sırada Terakki gazetesine de yazı yazıyordu. Terakki’nin 19 safer 1286 (31 mayıs 1869) tarihli sayısından başlıyarak “Adanı Yetiştirmek,, başlığı altında bir seri makale yazdığı gibi gazetenin 31 temmuz 1869 tarihli sayısında “Maarif-i Umumiye „ başlığı altında Hayrettin imza-siyle çıkan bir makalede Arab harflerinin ıslahına lüzum gösterilmesi üzerine Tevfik Bey gazetenin 2, 3, 4 ve 14 ağustos 1869 tarihli sayılarında bahse karıştı. Şinasi’nin matbaa harflerinde yaptığı tâdiller münasebetiyle onun arzusu üzerine Ha-kayikul Vakayı gazetesinin 2 kasım 1870 tarihli sayısında « Suhulet » başlığı altında bir makale yazdı.
Tevfik Bey bitaraftan da Diyojen adlı mizah gazetesine yazıyordu. Hattâ Diyojen’in 23 eylül 1871 tarihli sa yısında Şinasi’nin ölümü münasebetiyle ciddî ve mühim bir fıkra yazmıştı.