Düşmanlık İle İlgili Hadisler

İslamiyette düşmanlığın yeri, Kurana göre düşmanlık belemenin zararları, Düşmanlık nedir.

Kuran’da bu kavram (a-d-v) kökünden tü­reyen kelimelerle ifade edilir. Bu kök söz­lükte uzaklaşmak, ayrılmak orta yoldan uzaklaşmak, haddi aşmak, tecavüz etmek, saldırmak gibi manalara gelir. Türkçeye de geçmiş olan “adavet” bu kökten mastar­dır. “Adüvv” ise düşman anlamınadır.

Kuran’da müminin düşmanları arasında şeytan, kafirler ve münafıklar zikredilir: “Şeytanın adımlarına uymayın. Ö sizin için apaçık bir düşmandır” buyurulur. (Bakara: 178, 208; Enam: 142, Bkz: Araf/22, Yusuf/5. Kasas/15, Fatır/6, Yasin/60, Zuhruf/62, İsra/53.

Şeytan sadece insanlara, özellikle müminlere düşman olmakla kalmaz, onların arasına düşmanlık da sokar. “Şeytan şa­rap ve kumar vasıtasıyla aramıza düş­manlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı an­maktan alıkoymak istiyor. Artık vazgeç­tiniz değil mi?” (Maide: 91).

Kâfirlerin ve münâfıkların düşmanlığını belirten ayetler de şunlardır: “Onlar (mü­nafıklar) düşmandır, onlardan sakının” (Münafıkûn: 4) “Kâfirler sizin apaçık düşmanlarınızdırlar” (Nisa: 101)

Kâfirler içinde de müminlere en çok düş­man olan Yahudilerdir. “İnsanlar içerisin­de inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve (Allah’a) ortak koşanları bulursun” (Maide: 82). Fakat kâfirlerin düş­manı da Allah’tır. Allah’ın düşman oldukla­rını onun azabından hiç bir güç kurtaramaz. “Allah kâfirlerin düşmanıdır” (Bakara: 98) “Kim Allah’a, meleklerine, peygam­berlerine, Cebrail’e ve Mikâil’de düşman olursa (bilsin ki) Allah da kâfirlerin düşmanıdır” (Bakara: 99)

Müminlerin kendilerine düşman olan Al­lah düşmanlarını dost edinmeleri haramdır. “Ey inananlar, düşmanlarımı ve düş­manlarınızı dost edinmeyin” (Mümtehi-ne: 1) :

Allah, müminlerin ve Allah’ın düşmanı olan Yahudiler ve Hıristiyanlar arasına kı­yamete kadar sürecek düşmanlık atmıştır. “Biz onların aralarına ta kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır” (Maide: 64) “Biz Hıristiyanız diyenlerin de sözünü almıştık, ama uyarıldıkları şeyden hisse almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gü­nüne kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık” (Maide: 14)

Bütün bu ayetlerde görüldüğü gibi Allah, en büyük düşmanlık sebebi olarak inanç farkını göstermekte, böylece kafirlere güvenilmemesine dikkat çekmekte, aynı inan­cı paylaşan müminler arasındaki düşman­lıkların ise .gerçek düşmanlık olmadığına işaret etmektedir. (Bkz: Dost maddesi).

İnsanlar, özellikle de müminler arasın­da düşmanlığı yok etmek için, kötülüklere karşı kötülükle değil, iyilikle karşılık vermek gerekir. “İyilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülüğü) en güzel olan şeyle sav. O za­man (bakarsın ki) seninle arasında düş­manlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir” (Fussilet: 34)