Düşmanlık İle İlgili Hadisler

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 17 views

İslamiyette düşmanlığın yeri, Kurana göre düşmanlık belemenin zararları, Düşmanlık nedir.

Kuran’da bu kavram (a-d-v) kökünden tü­reyen kelimelerle ifade edilir. Bu kök söz­lükte uzaklaşmak, ayrılmak orta yoldan uzaklaşmak, haddi aşmak, tecavüz etmek, saldırmak gibi manalara gelir. Türkçeye de geçmiş olan “adavet” bu kökten mastar­dır. “Adüvv” ise düşman anlamınadır.

Kuran’da müminin düşmanları arasında şeytan, kafirler ve münafıklar zikredilir: “Şeytanın adımlarına uymayın. Ö sizin için apaçık bir düşmandır” buyurulur. (Bakara: 178, 208; Enam: 142, Bkz: Araf/22, Yusuf/5. Kasas/15, Fatır/6, Yasin/60, Zuhruf/62, İsra/53.

Şeytan sadece insanlara, özellikle müminlere düşman olmakla kalmaz, onların arasına düşmanlık da sokar. “Şeytan şa­rap ve kumar vasıtasıyla aramıza düş­manlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı an­maktan alıkoymak istiyor. Artık vazgeç­tiniz değil mi?” (Maide: 91).

Kâfirlerin ve münâfıkların düşmanlığını belirten ayetler de şunlardır: “Onlar (mü­nafıklar) düşmandır, onlardan sakının” (Münafıkûn: 4) “Kâfirler sizin apaçık düşmanlarınızdırlar” (Nisa: 101)

Kâfirler içinde de müminlere en çok düş­man olan Yahudilerdir. “İnsanlar içerisin­de inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve (Allah’a) ortak koşanları bulursun” (Maide: 82). Fakat kâfirlerin düş­manı da Allah’tır. Allah’ın düşman oldukla­rını onun azabından hiç bir güç kurtaramaz. “Allah kâfirlerin düşmanıdır” (Bakara: 98) “Kim Allah’a, meleklerine, peygam­berlerine, Cebrail’e ve Mikâil’de düşman olursa (bilsin ki) Allah da kâfirlerin düşmanıdır” (Bakara: 99)

Müminlerin kendilerine düşman olan Al­lah düşmanlarını dost edinmeleri haramdır. “Ey inananlar, düşmanlarımı ve düş­manlarınızı dost edinmeyin” (Mümtehi-ne: 1) :

Allah, müminlerin ve Allah’ın düşmanı olan Yahudiler ve Hıristiyanlar arasına kı­yamete kadar sürecek düşmanlık atmıştır. “Biz onların aralarına ta kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır” (Maide: 64) “Biz Hıristiyanız diyenlerin de sözünü almıştık, ama uyarıldıkları şeyden hisse almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gü­nüne kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık” (Maide: 14)

Bütün bu ayetlerde görüldüğü gibi Allah, en büyük düşmanlık sebebi olarak inanç farkını göstermekte, böylece kafirlere güvenilmemesine dikkat çekmekte, aynı inan­cı paylaşan müminler arasındaki düşman­lıkların ise .gerçek düşmanlık olmadığına işaret etmektedir. (Bkz: Dost maddesi).

İnsanlar, özellikle de müminler arasın­da düşmanlığı yok etmek için, kötülüklere karşı kötülükle değil, iyilikle karşılık vermek gerekir. “İyilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülüğü) en güzel olan şeyle sav. O za­man (bakarsın ki) seninle arasında düş­manlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir” (Fussilet: 34)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Düşmanlık İle İlgili Hadisler"


Top