Dunkirk Savaşı Sebep ve Sonuçları Kısaca

Dunkerque Muharebesi ne zaman ve nerede yapıldı, Dunkerque Muharebesi kimler arasında oldu, Dunkirk savaşı hakkında kısaca bilgi.

Şimal denizi sahilinde tahkim edilmiş bir Fransız limanıdır. 1931 senesindeki nüfusu 31.800 kişidir. Şehirde dokuma ve demir sanayi mevcuttu. Fransız deniz kuvvetlerinin mühim bir üs ve tersane şehriydi. Fransız Şimal demir yolları ile Lil kanalı üzerinden jfelen emtianın aktarma yeriydi.

1384 te Burgonların, 1477 de Habsburgların, 1658-1662 arasında İngilizlerin idaresine geçmiştir. Bu tarihten itibaren de Fransızların elinde bulunmaktadır.
Dünya tarihinde bu ad altında yer tutacak olan harp harekatı; bir taraftan Almanlar ve diğer taraftan ikinci cihan harbinin başında İngilizlerin Fransa’ya gönderdikleri kuvvetleriyle (on tümen) Fransız ordusunun ikiye bölünmesi üzerine şimalde kalmış kısmı ve Belçika Kralının emrinde Manş sahiline sıkıştırılmış Belçika ordusu arasında ve Dönkerk şehri etrafında cereyan etmiş muharebelerden ve bunun sonunda Fransız ve Belçikalıların teslimiyle İngilizlerin kendi adalarına çekilmelerinden ibarettir. Harp harekatının cereyanı: 1940 senesi Mayısının onuncu günü Alman orduları Lüksemburg – Fransız hududunun birleştiği köşeden Hollanda şark hududunun en şimal noktasına kadar garba doğru taarruza geçti. Hollanda sür’atle işgal edildi. Belçika orduları şark hudutlarından geri çekildi. Almanların cenuptan taarruz eden ordular grubu ise iki gün zarfında Lüksemburg Büyük Dukalığının arazisini işgal ettikten sonra Belçika toprağında garba doğru yürüyüşüne devam etti ve 13 Mayıs akşamı tekrar Fransız hududunu geçerek bu huduttan 10 kilometre kadar içerideki Sevan şehrini aldı ve aynı akşam Mense nehrini geçti.

Majino hattı adıyla anılan büyük Fransız tahkimatı bu şehrin cenubundan geçiyordu. Fakat Fransızlar Almanların şarktan taarruzlarını düşünerek bu tahkimatın daha ziyade Ren nehrini takip eden parçasına ve, Alman – Fransız hududuna rastlayan köşesine ehemmiyet vermişlerdi. Almanlar müdafaasız Lüksemburg arazisini geçip büyük tank birlikleriyle bu tahkimata şimalden taarruz edince Majino hattı yarıldı. Belçikadaki Namurdan Fransa’daki Sedan şehrine kadar Mense nehrini müdafaaya ve şimaldeki müttefik ordularıyla Fransız orduları arasındaki irtibatı temine memur olan dokuzuncu Fransız ordusu dağıldı, bu ordunun erkanı harbiyesiyle komutanı General Jiro esir edildi.

Bu harekete girişen Alman cenup ordular grubunun öncüleri hep zırhlı birliklerden teşekkül etmişti. Bunlar açılan gediklerden içeri daldılar. Som nehri istikametinde büyük bir cep yaptılar. Aras, Amien ve nihayet 21 Mayıs 1940 ta Manş denizi sahilinde Abevil şehrini alarak Fransa ile Belçika’da harbeden müttefik ordularını ikiye böldüler. Şimalde Belçika ordusundan başka İngiliz seferi kuvvetleri ve Fransızların birinci ve yedinci ordularından bazı kısımlar kalmıştı.

u tehlikeli vaziyet üzerine İngiliz Başvekili Çörçil ile General Dil 22 Mayıs 1940 ta Fransız Başkomutanlık karargahına gittiler. Fransız Başkomutanı Veygand İngilizlerden Kambre üzerinden bir taarruz yaparak Alman çemberini yarmalarını ve Fransızlarla birleşmelerini istedi. Buna karşılık Fransızlar da cenuptan ve Amien üzerinden taarruza geçeceklerdi. Taarruz başladı, fakat muvaffak olamadı. Aras şehrinin kenarlarına kadar gelen İngilizler Alman çemberini yardı ve kazandı.