Doğruluk Nedir?

Doğruluk ile ilgili yazı, İslama göre doğru bir insan nasıl olunur, Doğruluk hakkında bilgi.

İnsanın söz ve davranışında hakkı gözetmesidir.

Doğruluk anlamı geniş olan kelimelerimizden birisidir. Arap dilinde Türkçedeki bu kelime karşılığında “istikamet”, “sıdk” ve “hak” lafızları kullanılmaktadır, “istikamet”, sözlükte doğrulmak, düzgün olmak demektir. Bu kelimeden türeyen “müstakim” ise hiç bir yerinde engebe ve eğrilik olmayan dümdüz ve doğru anlamına gel­mektedir. Sıdk, doğruluk ve hakikate uygun­luk demektir. Hak lafzı da aynı anlamları ifa­de etmektedir.

Fertler arasında karşılıklı güveni sağla­yan ve toplumun düzenli bir şekilde huzur ve güven içinde devamını temin eden en önemli manevi değerlerden birisi doğruluk­tur. Bu ahlaki değerin kaybolması veya za­yıflaması toplumda güvensizliğe sebep olur ve sosyal dayanışma ortadan kalkar.

Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de “Ey ina­nanlar! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe 9/119) buyurarak bü­tün Müslümanların doğru olmalarını ve doğrularla birlikte bulunmalarını istemiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın yolunun en doğ­ru yol olduğu ifade buyrulmuştur. (En’am 6/153) Yüce Allah, Hz. Muhammed (S.A.V.)’e hitaben “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” buyurarak (Hud 11/112) doğ­ruluğun ölçüsünün kendi emirlerine ve ya­saklarına göre belirlenmesi gerektiğine işa­ret etmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Hud süresindeki bu son ayeti kastederek “Be­ni Hud suresi ihtiyarlattı” (Tirmizi, Tefsir, Sure 56/6) buyurmuştur.

Doğruluk (istikamet) imandan sonra en önemli manevî değer kabul edilmiştir. Bir ,sahabî, Hz. Muhammed (S.A.V.)’e gelerek “Ey Allah’ın elçisi! İslam hakkında ba­na öyle bir söz söyle ki, onu senden son­ra hiç bir kimseye sormayayım” deyince Hz Peygamber: “Allah’a iman ettim de ve dosdoğru ol.” (Müslim: İman 62.) buyur­muştur. Bu hadis, Hz. Muhammed’in “ce-v.âmi’ul-kelim = az söz ile çok mana ifade eden” hadislerinden kabul edilmiştir. Hz. Muharnmed, bir hadislerinde doğruluk hak­kında şöyle buyurmuştur: “Doğruluğa sa­rılın, çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete sevkeder. Kişi doğru olmaya de­vam eder, doğruyu daima ararsa Allah katında sıddık (en doğru kişi) olarak kaydedilir.” (Müslim, Birr 105.)

Kur’ân-ı Kerim’de doğru olan kişilere ölümleri anında meleklerin kendilerine korkmamaları, üzülmemeleri, cennetle se­vinmelerini söyleyecekleri ifade buyrulmuş­tur. (Fussılet 41/30) (A.TOKSARI)