Diyet Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 16 views

Diyet sözlük anlamı nedir, Kuranda diyet ne demektir, Diyet hakkında bilgi.

Belli durumlarda canda veya uzuvda kı­sas yerine geçen ve can veya uzuv bedeli olarak verilen maldır. Diyet, kasıtlı cinayet­lerde ikinci kademe hataen cinayetlerde ise aslî bir mali cezadır veya tazmin borcudur. Kasten adam öldürmede katile kısas ceza­sının uygulanması asılsa da bu kısas ceza­sının her hangi bir sebeple uygulanamama­sı veya düşmesi hâlinde, katil veya katilin akraba çevresi öldürülen kimsenin yakın­larına can bedeli olarak diyet öderler. Ayet­te “Ey iman edenler, öldürülenler hak­kında size kısas farz kılındı. Hür ile hür, köle ile köle kadın ile kadın. Öldüren (öl­dürülenin velisi olan) din kardeşi tarafın­dan bağışlanmışsa, örfe uymak ve ba­ğışlayana güzellikle (diyet) ödemek gerekir” (Bakara: 178) buyurulması bu an­lamdadır.

Hataen adam öldürmede ise tam bir ku­sur ve kast bulunmadığı için kısas uygulan-mayıp, katil, kefaret ödeme ve mirastan mahrumiyet cezaları dışında, ölenin can bedeli olarak diyet ödemek zorundadır. Ayette “Bir mü’minin diğer bir mü’mini öldürmesi asla caiz değildir. Ancak yan­lışlık olursa o müstesna. Bir mü’mini yanlışlıkla öldürenin bir mü’min köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesi bağış­lamadıkça onlara diyet ödemesi gerekir. Eğer o (öldürülen) mümin size düşman bir topluluktan ise mü’min bir köleyi azat etmek gerekir. Şayet aranızda an­laşma olan bir millettense, ailesine di­yet ödemek ve mü’min bir köleyi azat et­mek gerekir. (Mümin köle azat etme im­kânı) bulamayana ardarda iki ay oruç tut­mak gerekir. Allah bilendir, hâkimdir.” (Nisa: 92) buyurularak diyet hataen öldür­mede ilk aslî ceza olarak belirlenmiştir.

Ayrıca insanın vücut bütünlüğüne yani uzuvlara ve belirli fonksiyonlara karşı işle­nen cinayetler için de cinayetin kasıtlı ola­rak işlenmesi halinde kural olarak uzuvda kısas; kısasın düşmesi, affedilmesi veya mümkün olmaması halinde ikinci kademe­de diyet ve erş, hataen işlenenlerde ise diyet veya erş ödenmesi gerekir.

Erş, belli uzuvlar için belirlenen ve diyet miktarına yarmayan malî ceza veya tazminatlardır, insana beş duyusu, aklı, konuş­ması, cinsiyeti gibi birinci derecede önemli fonksiyonlarını yok eden cinayetler mali tazminat yönünden tıpkı adam öldürme gi­bi değerlendirilmiş ve bunlarda tam diyet ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak insanın hayati fonksiyonlarından birini tama­men yok etmeyip sadece azaltan cinayet ve yaralamalarda ise diyetin tamamı değil, belli bir oranın ödenmesi, yani erş’in öden­mesi istenmiştir. Bu konudaki görüşler ge­nelde Rasulullah’ın söz ve tatbikatına da­yanır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Diyet Nedir?"


Top