Dinimizde Evlat Edinme

İslam dininde evlat edinme nedir, Kurana göre evlat edinme hakkında bilgi.

İslam dini bu gün anladığımız anlamda evlat edinmeyi kabul etmemiştir. Diğer bir ifadeyle, nesebi belli olsun veya olmasın, yabancı bir çocuğun karı-koca tarafından kendi nüfuslarına kaydettirilerek evlat edi­nilmesini İslam dini kabul etmemiş, bu ara­da kimsesiz ve özellikle de terkedilmiş ço­cukların evlatlık yoluyla değil de onun ne­sebini zayi etmeyecek şekilde başka sos­yal ve hukuki kurumlar vasıtasıyla himaye edilmesini, bakıp büyütülmesini teşvik et­miş, bazı durumlarda fertler için bunu dini bir vazife, devlet için sosyal bir görev say­mıştır.

Kuran bu adeti, Hz. Peygamber’in evlat­lığı diye bilinen ve bu neseple çağırılan Hz. Zeyd’le başlayarak yasaklamış ve bu konu­da şu genel ilkeyi koymuştur: “Allah evlat­lık edindiğiniz kimseleri size öz oğul kıl­madı. Bunlar sizin ağzınızla söylediğiniz sözlerdir. Allah ise sözün doğrusunu söyler ve doğru yolu gösterir. O oğulla­rı kendi babalarına nispet edin. Bu, Al­lah katında doğruluğa daha uygundur. Şayet babalarını bilmiyorsanız, onlar si­zin din kardeşlerinizdir ve dostlarınız-dır…” (Ahzab: 4-5) Böylece Cahiliyye toplumunda ve bir çok toplumda öteden beri yaygın olan bu adet yasaklanarak neseplerin ve akrabalık bağının ve bu bağdan do­ğan hakların korunması sağlanmış, suni nesep ve akrabalık ile bunun yol açacağı mahzurlar ve günahlar önlenmiş olmuştur.