Dinimizde Birlik ve Beraberliğin Önemi

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 15 views

İslam dininde birlik ve beraberlik, Birlik ve beraberlik ile ilgili yazı.

İslam tevhid dinidir. Kuran-ı Kerim, bir çok ayette insanları tevhide ve iman kardeşliğine davet etmektedir, itikad prensip­lerini tevhid üzerine kuran İslam, insanların toplum hayatını devam ettirebilmeleri için birlik ve beraberlik içinde bulunmala­rını vazgeçilmez bir esas olarak kabul et­miştir. Kuran-ı Kerim, bütün insanlığı dallı budaklı büyük bir aile olarak, takdim eder. (Hucurât 49/13.)

Kur’ân-ı Kerim, insanlık mutluluğunu, iç­timai ve milli hayatın kuvvetlenmesini inanışların ve davranışların tek cepheli oluşun­da; kanaat ve fikir birliğinde olduğunu belirtmiştir. Yüce Allah insanlar arasında bir­lik ve beraberliğin temini için bütün müminieri kardeş olarak ilan etmiştir. (Hu­curat 49/10.) Ayrıca yine Kur’ân-ı Kerîm, Müslümanların hepsini: “Toptan Allah’ın ipine (Kur’ân-ı Kerîm’e) sarılın, ayrılma­yın.” (Al-i lmrân:3/103) mealindeki ayetle kendi etrafında birleşmelerini emretmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de birlik ve beraberlik hakkında çok sayıda ayet-i kerîme vardır.. Bunlardan bazılarının meali şöyledir: “Ken­dilerine belge geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın.” (Âl-i Im-rân 3/105.) “Allah’a ve Peygamberine ita­at edin; çekişmeyin, yoksa korkar ve ba­şarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gi­der. Sabredin, doğrusu Allah sabreden­lerle beraberdir.” (Enfâl 8/46)

Kur’ân’ı Kerîm’in ilk müfessiri olan Hz. Muhammed (S.A.V.) de Müslümanların bir­lik ve beraberliği hususunda hassasiyetle durmuş, hatta Mekkeli muhâcirler ile Medineli ensarı kardeş ilan ederek fiilen on­lar arasında birliği tesis etmiştir. Rasulullah (SAV.)’ın birlik ve beraberlik hakkındaki hadislerinden bazılarının meâli şöyledir: “iki birden, üç ikiden, dört de üçten da­ha hayırlıdır. Cemaatle birlikte olunuz. Zira Allah ümmetini hidayet üzere top­layacaktır.” (Müsnedi, 5/145) “Benim ümmetim-veya Muhammed’in ümmeti-sapıklıkla toplanmayacaktır. Allah’ın yardımı cemaatledir. Her kim cemaatten ayrılırsa şüphesiz cehenneme ayrılmış olur.” (Tırmizî, Sünen 4/466).

Kur’ân-ı Kerîm’in getirdiği ibâdet ve ah­lâk prensiplerine dikkat edilecek olursa he­men hemen hepsi, inananlar arasındaki bir­lik ve beraberliğin güçlendirilmesine yar­dımcı olacak mahiyettedir. Nitekim bütün Müslümanlar namaz, oruç, zengin iseler zekat ve hac gibi ibadetlerle mükellef tutul­muşlardır. Camiye giden zengin-fakir, âmir-memur, genç-ihtiyar herkes omuz omuza saf tutarak namaz kılmaktadır. Kısaca bü­tün Müslümanların inandıkları Allah bir, izinden yürüdükleri Peygamber aynı, ezan­ları, kıbleleri, kitapları aynıdır. Bu bakımdan Müslümanlar arasında birlik ve beraberli­ğin olmaması için hiç bir sebep yoktur.

Kur’ân-ı Kerîm, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin önemini belirtmekle beraber, insanın fıtratında mevcut olan ser­best düşünceye karşı olmamıştır. Diğer bir deyimle hür bir tartışma ortamı kurulması için insanların kendi aralarında rahatça tar­tışmalarını hoş karşılamıştır. Ancak fikir ay­rılıklarını toplumun bütünlüğünü zedeleye­cek mahiyette olmamasını öngörmüştür. İs­lam, fikir ayrılığı ile gönül ayrılıklarını- birbi­rinden ayırmıştır. Fikir ayrılığı, tefrikaya yol açan kötü bir şey olmayıp hakikati arayıp bulmaya vesile olan bir şeydir. Şu hâlde Kur’ân-ı Kerîm’in ve sünnetin ruhuna ters düşmeyen, toplumun yapısına zarar verme­yen, tevhit inancını sarsmayan fikir ayrılık­ları caizdir.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Dinimizde Birlik ve Beraberliğin Önemi"


Top