Dehr Nedir?

Dehr suresi nedir, Dehr sözlük anlamı hakkında bilgi.

Dehr, sürekli zaman, kainatın yaradılış-dan yok oluşuna kadar devam edecek olan süre ve zaman-ı kül demektir. Bu kelime, Kuran-ı Kerim’de biri Casiye 24, diğeri ise insan 1’de olmak üzere iki yerde geçmek­tedir.

Casiye süresindeki ayette “Dediler ki: Bu hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o sürekli zaman (dehr) başkası helak etmez” denilmektedir. Bu ayet, Mekkeli müşriklerin, Allah’ın izniyle ölüm meleğinin insanların canlarını almasını inkar ettikle­rini ve zamanın insanı öldürdüğüne inan­dıklarını anlatmaktadır. Hatta bütün olayla­rın müsebbibi olarak dehri gören Mekkelilerin, bütün şiirlerinde bu konuya özel yer verilirdi.

Halbuki kâinattaki bütün hadiseler­de hakiki müessir Allah Tealâdır. Her şey O’nun emri ve takdiri ile olmaktadır. Dehr de Allah’ın takdiriyle meydana gelmiştir. Bina­enaleyh Allah’ı tek yaratıcı olarak kabul et­meyip de hadiselerin yaratıcısı olarak dehri görmek, çok hatalı bir davranıştır. Bir ha­diste, Dehr’e söven insan oğlunun Allah’ı cezalandırdığı, dehrin Allah olduğunu, her işi Allah’ın yaptığı, geceyi ve gündüzü de Al­lah’ın çekip çevirdiği anlatılmaktadır. (Buhari, Tefsir, sure, 45,1) Bazı fırkalar, dehrin ezeli olduğuna ve bütün hadiselerin ona dayandığına inanmışlardır. Bu fırkaya “Dehriyye” adı verilmektedir. Hiç şüphe­siz bunun inkarcı bir fırka olduğunda tered­düt yoktur. (C.KIRCA)