Darphane Nedir, Görevleri Nelerdir?

Ülkemizde darphane tarihi ve gelişimi, Darphane neden istediği kadar para basamaz, Türkiye darphane tarihi hakkında bilgi.

Ülkemizin muhtelif mahallerinde Darphane mahiyetinde birçok müesseseler vücuda getirilmiş ve buralarda gümüş ve bakırdan mamul muhtelif kıymette paralar basılmıştır. İstanbul’un fethi üzerine İstanbul’da ilk defa Darphane, Fatih tarafından Bayazıt cami civarında tesis edilmiş ve ilk Türk altın sikkesi müşarünileyh zamanında 1467 tarihinde basılmıştır.

Bilahare İstanbul Darphanesi 1596 senesinden sonra tevsian Simkeşhane adıyla maruf Bayazıttaki büyük handa tesis edilmiştir. Simkeşhanedeki Darphanenin bugünkü mahalle nakli 1723 tarihinde icra edilmiş ve 1843 tarihinden sonra da para darp ve imali yalnız İstanbul Darphanesine tahsis olunmuştur. Fatih devrinde basılmış olan ilk altın sikkenin ayar ve sıkleti o zaman ticari muhatabımızın fazla olduğu Venedik Cumhuriyetinin Dukası esas ittihaz edilerek tesis edilmiştir.

Bu suretle ilk altınımızın ayarı 993,5; sıkleti 3,5 gram olmuştur. Türk altınlarının darbından evvel altın para memleketimizde tedavül etmiştir. Ancak bunlar ecnebi altınları olduğundan kendi isimleriyle kullanılmıştır. Yüksek ayarda ihdas edilmiş olan altın sikkelerin bir aralık Lale devrinde ayarı bine kadar yükseltilmiştir. Bundan sonra devamlı olarak Darphanemizde muhtelif sıklet ve ayarda müteaddit nevi ve kıymette altınlar basılmış ve ayarın 748’e kadar düşürüldüğü görülmüştür.

7,216 gram sıkletinde yüzlük ve ayn ayarda 3,633 gram vezninde ellilik altın sikkeler basılmış ve müteakiben 1854 senesinde 500’lük, 250 lik ve 25 lik sikkeler basılarak altın rezervinin envai tayin ve tespit olunmuş ve 1916 tarihli Tevhidi Meskukat Kanunuylada altın sikkelerde bu ayar ve sıkletler muhafaza edilmiştir. Son altın basımımız Cumhuriyet devrinde bu ayar ve sıkletlerde ve 1925 – 1928 senelerinde icra edilmiştir. Ancak bu altın sikkelerimiz eski harfleri ihtiva ettiği için yeni harflerin kabulünden sonra bunların da darbına artık imkan kalmamıştı.

Bu sebeple hükumetimiz, yeni harflerle ve birliğimizin sembolü olan Reisicumhurumuz’un emriyle bezenmiş olarak ve eski Cumhuriyet altınlarındaki tezyinat aynen alınarak yeni Cumhuriyet altınlarının basılabilmesini temin için Büyük Millet Meclisinden bu defa karar istihsal etmiş bulunmaktadır. Bu suretle bundan böyle devamlı olarak altın darbedilebilecek ve isteyenlerin getirecekleri külçelerle az bir ücret mukabilinde istedikleri kadar bu yeni Cumuhuriyet altınlarından başarılabilecektir.

Büyük Millet Meclisi kararında da tebarüz ettirildiği veçhile bu yeni Cumhuriyet altınlarımızın ayar ve sıkletleri eskilerinin aynı olacaktır.

Cumhuriyetin içinde bulunduğumuz yılında basılacak olan altınların bir kısmı da mübeccel bir hatıra olmak üzere Cumhuriyetimizin Banisi ve yeni Türk harflerinin Kurucusu Ebedi Şefimiz Atatürk’ün büstleriyle tezyin edilecektir.

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Nedir?