Dalalet Nedir?

Dalalet sözlük anlamı, Dalalet hakkında bilgi.

Dalalet, doğru yoldan sapma anlamına olup hidayetin zıddıdır. “Kim ihtida eder­se kendisi için ihtida etmiş olur, kim sa­parsa kendi zararına sapmış olur. 10/108.”

Kasten veya dalgınlıkla, az veya çok, doğru yoldan her sapma dalalet adıyla anı­lır. Çünkü kendisinden hoşnut kılınan doğ­ru yol, çok zor bir yoldur. Nitekim “Emrolunduğun gibi doğru ol… 11/112) buyru­ğunun Hz. Muhammedi ihtiyarlattığına dair rivayetler vardır.

Dalalet kelimesi, her hangi bir hata ya­pan kimse hakkında da kullanılmıştır. Bun­dan ötürü, dalâlet, peygamberlere de kafirlere de nispet edilmiştir. Nitekim Kur’ân: da “O seni hata eder ve şaşkın (dall) bu­lup da sana doğruyu göstermedi mi? 93/7” ayeti peygamberimizi konu edinmek­tedir. Kur’ân Musa Peygamberin ağzından onun şu itirafını duyurur: “Ben o zaman hata edenlerdendim. 26/20”, “…Kim Al­lah’a ortak koşar ise o büyük bir sapma­nın içine düşmüş olur 4/116.” Peygam­berin dalaleti hata anlamında kafirlerinki ise uzak dalalet ve affedilmez hata anlamında­dır.

Dalâlet, bir bakıma iki kısma ayrılabilir. Birincisi nazari ilimlerde dalâlet, Allah’ı ve Allah’ın birliğini tanıma, peygamberliği ta­nıma ve buna benzer konuları tanımada dalalet (hata). “Kim Allah’ı meleklerini, ki­taplarını, elçilerini ve ahiret gününü in­kar ederse o uzak bir sapmaya ve dala­lete (hataya) düşmüştür 4/136.” İkincisi, ameli ilimlerde dalalet, ibadetlerden ibarettir.