Dabbetü’l Arz Nedir?

Dabbetü’l Arz çıkışı, Dabbetü’l Arz kurandaki yeri, Dabbetü’l Arz hakkında bilgi.

Dabbetü’l Arz, kıyametin büyük alametlerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de “O söz, baş­larına geldiği zaman, yerden bir Dabbe (canlı) çıkarırız, o onlara insanların ayet­lerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler” (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır.

Dabbe, hafif yürüme, debelenme demek­tir. Hayvanlar, özellikle böcekler için kulla­nılır. Örfte ise, daha ziyade dört ayaklı hay­vanlar için kullanılmaktadır. Lügat anlamı itibariyle, tren, otomobil ve bisiklet gibi ha­reket eden şeylere de dabbe denilebilir. An­cak “yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın” (Hud, 11/6) aye­tine göre, dâbbe kelimesi, hayvanlar için kullanıldığı gibi, insanlar için de kullanıla­bilir. Nitekim ayette konuşan canlıdan söz edilmektedir ki bu da insandır. Tefsirlerde bu iki görüşün yeraldığını görmekteyiz.

Bir kısım müfessirler, bu canlı bizim bilmediğimiz bir hayvandır ve kıyamete ya­kın çıkacaktır, derler. Bir kısmı da, “Dab­betü’l Arz, Musâ’nın asası ve Süleyman’ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile mü’minin yüzünü parlatacak, asa ile de kafirin burnunu kıracak” hadisine da­yanarak, bu canlının insan veya insan sal­tanatı olabileceğini söylemişlerdir. Bu yo­ruma göre, yeryüzünde büyük bir İslam devletinin kurulacağı da anlaşılmaktadır. Bu canlının çıkışı ayetle sabit, fakat yoru­mu farklıdır. Mahiyeti hakkında Kur’ân’da başka bir bilgi verilmemiştir. Hadise daya­narak, bu canlının insan olduğunu söyliyebiliriz. (Elmalılı, 5/3701-3703) (C.KIRCA)