Cizye Nedir?

Cizye vergisi kimden alınır, Cizye vergisi hakkında bilgi.

İslam toplumlarında gayrimüslim tebadan alınan baş vergisi demek olan cizye­nin ortaya çıkışı, hicretten sonra Medine döneminin son yıllarına doğrudur. Ayette “Kitap verilenlerden, Allah’a, ahiret gü­nüne inanmayan, Allah’ın ve Peygambe­rinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle boyunla­rını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın” (Tevbe: 29) buyurulmuş, Hz. Peygamber de Hristiyan, Yahudi ve Mecusilerden cizye almıştır.

Cizye kural olarak erkek, akıllı, ergin, hür ve verebilecek durumda olan ehli kitap gayrı müslimlerden alınır. Çocuk, kadın, din adamı, fakir ve kötürümlerden alınmaz. Devlet, zımmi adı verilen ve topraklarında yaşayan gayrı müslim tebası ile yaptığı “zimmet akdinin gereği olarak, bu tebanın bütün temel hak ve hürriyetlerini korur, onlara bir çok yönden Müslümanlarla eşit haklar verir, Müslümanların tabi olduğu bir takım mükellefiyetlerden onları muaf tutar. Bütün bunlara karşılık onlardan baş vergi­si olarak cizye, toprak vergisi olarak da ha­raç alınır. Bu sebeple cizye gayri müslim olmanın cezası değil, aksine himaye gör­menin bedelidir. Cizye miktarı, ödenme şekli, cizye borcunun düşmesi gibi ayrıntı­lar zamana ve zemine göre belirlenebilecek içtihadi konulardır.