Cin Nedir, Cin Nasıl Bir Varlıktır?

Kuranda cin nasıl geçer, Cin çarpması nasıl olur,, Cin hakkında bilgi.

Cin, gözle görülmeyen latif varlıklardır. Kuran’da açıkça beyan edildiği üzere cin­ler, ateşten yaratılmışlardır. (Hicr, 15/27, Rahman, 55/15) Cinlerin de insanlar gibi ya­radılış amacı Allah’ı tanıması, O’na kulluk etmesidir. (Zariyat, 51/56) Cin, bir cins isimdir.

Tekili cinidir. Avrupalıların “Geni-e”, Latinlerin ise “Genius” dedikleri şey de budur. Kur’ân-ı Kerîm’de “Cân”, “Cin” ve “Cinne” kelimeleriyle ifade edilen cin, halk arasında “peri”, “dev” ve “hayalet” gibi çeşitli görüntülere göre adlandırıldığı gibi, “Ruh” çağıranların kendileriyle temas et­tiklerini söyledikleri “bedensiz varlıklar” di­ye de adlandırılmaktadır. Kuran’da “Can” yedi, “Cin” yirmi iki, “Cinne” ise on yerde geçmektedir. Bu kelimeden türemiş olan ve “cinlenmiş” anlamına gelen “mecnun” kelimesi, on bir, cennet kelimesi ise 147 yer­de geçmektedir.»Ancak bunlardan “Can” kelimesi aynı zamanda yılan anlamına da gelmektedir. Bu anlamda bu kelime Kuran-ı Kerim’de iki yerde geçmektedir. (Nemi, 27/10, Kasas, 28/31)

Cin suresinde de açıklandığı üzere, Hz. Peygamber cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Nitekim cinlerden bir grup, Hz. Peygamberi Kuran okurken dinlemiş­ler ve Müslüman olmuşlardır. Cinler de in­sanlar gibi, mes’uldürler. Onlar da Allah’a inanmak ve ibadet etmekle yükümlüdürler.

Cinlere de peygamberler gönderilmiştir. “Ey cin ve insan topluluğu, içinizden si­ze ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağını haber veren peygam­berler gelmedi mi?” (Ahkaf, 46/130) aye­ti, bu sonuca ışık tutmaktadır. Bu sebeple cinler de insanlar gibi mükâfâtlandırıldığı gi­bi, inanmayanlar da cehennemle cezalan­dırılacaktır. (Secde, 32/13) Cinlerin kafirle­ri, şeytanlardır. (Kehf, 18/50) İblis de bun­lardandır, insanları saptıran ve doğru yol­dan çıkartan varlığın şeytan olduğu dikka­te alınırsa, “Ey cin topluluğu insanların çoğunu yoldan çıkardınız” (Enam, 6/128) ayetinin muhatabının da inanmayan cinler yani şeytanlar olduğunu rahatlıkla anlarız. Ayrıca insanlara vesvese veren cinlerden de bahsedilmektedir. (Nas, 114/4) Bu da şeytanların kafir cinler olduğunu göster­mektedir. Zira inanan cinlerin insanlara vesvese vermesi ve onları doğru yoldan çı­kartması mümkün değildir. Şeytanın inkarcı cin olduğunu, yine şeytanın beni ateşten yarattın (Araf, 7/17) ayetinden de anlıyoruz. Zira’cin de ateşten, şeytan da ateşten ya­ratılmıştır. Her ikisinin de yaradılış madde­si aynıdır.

Cinler, yaradılışları itibariyle güç işleri yapmaya ve çeşitli şekil ve suretlere girme­ye müsait varlıklardır. Hz. Süleyman, cin­lere, mescitler, resimler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazan­lar yaptırmış (Sebe’, 34/13) ve ağır işlerde çalıştırmıştır. Cinlerden bir ifrit, Sebe’ me­likesinin tahtını Hz. Süleyman’ın tahtım bir kaç saatlik bir zaman içinde getirebilece­ğini de söylemiştir. (Nemi, 27/38) Bu ayet­ler, cinlerin en güç işleri başarabildiklerini, uzak mesafeleri bir anda katedebildiklerini ve ölümlü olduklarını göstermektedir. Cinler, gaybı bilmedikleri gibi Allah’ın pey­gamberlerine oian vahiylerini de bilemez­ler. Şayet bilebilselerdi Hz. Süleyman’ın ölü­münü bilirler ve küçük düşürücü bir azap içinde kalmazlardı. (Sebe’, 34/14)

Hz. Süleyman öldüğü zaman, cinler bu­nun farkına varamamışlar ve uzun bir müd­det ağır işlerde çalışmaya devam etmişler­dir. Bir ağaç kurdu tarafından Hz. Süley­man’ın değneği yenip de o yere yıkılınca-ya kadar bu çalışma devam etmiştir. Şayet cinler gaybı veya gizliyi bilebilselerdi, ön­celikle bu ölümü bilirler de çalışmaya de­vam etmezlerdi.