Cin Nedir, Cin Nasıl Bir Varlıktır?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Kuranda cin nasıl geçer, Cin çarpması nasıl olur,, Cin hakkında bilgi.

Cin, gözle görülmeyen latif varlıklardır. Kuran’da açıkça beyan edildiği üzere cin­ler, ateşten yaratılmışlardır. (Hicr, 15/27, Rahman, 55/15) Cinlerin de insanlar gibi ya­radılış amacı Allah’ı tanıması, O’na kulluk etmesidir. (Zariyat, 51/56) Cin, bir cins isimdir.

Tekili cinidir. Avrupalıların “Geni-e”, Latinlerin ise “Genius” dedikleri şey de budur. Kur’ân-ı Kerîm’de “Cân”, “Cin” ve “Cinne” kelimeleriyle ifade edilen cin, halk arasında “peri”, “dev” ve “hayalet” gibi çeşitli görüntülere göre adlandırıldığı gibi, “Ruh” çağıranların kendileriyle temas et­tiklerini söyledikleri “bedensiz varlıklar” di­ye de adlandırılmaktadır. Kuran’da “Can” yedi, “Cin” yirmi iki, “Cinne” ise on yerde geçmektedir. Bu kelimeden türemiş olan ve “cinlenmiş” anlamına gelen “mecnun” kelimesi, on bir, cennet kelimesi ise 147 yer­de geçmektedir.»Ancak bunlardan “Can” kelimesi aynı zamanda yılan anlamına da gelmektedir. Bu anlamda bu kelime Kuran-ı Kerim’de iki yerde geçmektedir. (Nemi, 27/10, Kasas, 28/31)

Cin suresinde de açıklandığı üzere, Hz. Peygamber cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Nitekim cinlerden bir grup, Hz. Peygamberi Kuran okurken dinlemiş­ler ve Müslüman olmuşlardır. Cinler de in­sanlar gibi, mes’uldürler. Onlar da Allah’a inanmak ve ibadet etmekle yükümlüdürler.

Cinlere de peygamberler gönderilmiştir. “Ey cin ve insan topluluğu, içinizden si­ze ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağını haber veren peygam­berler gelmedi mi?” (Ahkaf, 46/130) aye­ti, bu sonuca ışık tutmaktadır. Bu sebeple cinler de insanlar gibi mükâfâtlandırıldığı gi­bi, inanmayanlar da cehennemle cezalan­dırılacaktır. (Secde, 32/13) Cinlerin kafirle­ri, şeytanlardır. (Kehf, 18/50) İblis de bun­lardandır, insanları saptıran ve doğru yol­dan çıkartan varlığın şeytan olduğu dikka­te alınırsa, “Ey cin topluluğu insanların çoğunu yoldan çıkardınız” (Enam, 6/128) ayetinin muhatabının da inanmayan cinler yani şeytanlar olduğunu rahatlıkla anlarız. Ayrıca insanlara vesvese veren cinlerden de bahsedilmektedir. (Nas, 114/4) Bu da şeytanların kafir cinler olduğunu göster­mektedir. Zira inanan cinlerin insanlara vesvese vermesi ve onları doğru yoldan çı­kartması mümkün değildir. Şeytanın inkarcı cin olduğunu, yine şeytanın beni ateşten yarattın (Araf, 7/17) ayetinden de anlıyoruz. Zira’cin de ateşten, şeytan da ateşten ya­ratılmıştır. Her ikisinin de yaradılış madde­si aynıdır.

Cinler, yaradılışları itibariyle güç işleri yapmaya ve çeşitli şekil ve suretlere girme­ye müsait varlıklardır. Hz. Süleyman, cin­lere, mescitler, resimler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazan­lar yaptırmış (Sebe’, 34/13) ve ağır işlerde çalıştırmıştır. Cinlerden bir ifrit, Sebe’ me­likesinin tahtını Hz. Süleyman’ın tahtım bir kaç saatlik bir zaman içinde getirebilece­ğini de söylemiştir. (Nemi, 27/38) Bu ayet­ler, cinlerin en güç işleri başarabildiklerini, uzak mesafeleri bir anda katedebildiklerini ve ölümlü olduklarını göstermektedir. Cinler, gaybı bilmedikleri gibi Allah’ın pey­gamberlerine oian vahiylerini de bilemez­ler. Şayet bilebilselerdi Hz. Süleyman’ın ölü­münü bilirler ve küçük düşürücü bir azap içinde kalmazlardı. (Sebe’, 34/14)

Hz. Süleyman öldüğü zaman, cinler bu­nun farkına varamamışlar ve uzun bir müd­det ağır işlerde çalışmaya devam etmişler­dir. Bir ağaç kurdu tarafından Hz. Süley­man’ın değneği yenip de o yere yıkılınca-ya kadar bu çalışma devam etmiştir. Şayet cinler gaybı veya gizliyi bilebilselerdi, ön­celikle bu ölümü bilirler de çalışmaya de­vam etmezlerdi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Cin Nedir, Cin Nasıl Bir Varlıktır?"


Top