Cimrilik Nedir, Kimlere Cimri Denir?

Kuranda cimrilik nedir, İslam dininde cimri kimlere denir, Kuranda cimrilik hakkında bilgi.

Kuran’da cimrilik “buhl” veya “şuhh” kelimeleriyle ifade edilir. Buhl: Eldekileri, layık ve müstahak oldukları yere harcamaktan sakınmaktır. Şuhh ise hırs ile birlikte cimriliktir. Kur’ân’da cimriliği yeren ve bu iki kökten türeyen kelimeler ihtiva eden 16 ayet vardır. Ayrıca muhtaçlara yardım etmeyenleri, mal yığanları, altın ve gümüş biriktirenleri, mal hırsını, akraba ve yakınlara vermeyenleri yeren ve cimrilik kelimesini kullanmadan cimriliği yasaklayan pek çok ayet vardır. Kuran ısrarla aşırı mal sevgisini kötülemiş, her vesile ile eldeki malın Allah için, Allah’ın emrettiği yerlere harcan­masını emretmiştir.

Cimrilikle ilgili şu ayetleri örnek vere­biliriz:

“Allah’ın kereminden kendilerine ver­diğinden cimrilik edenler, onu kendile­ri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, o ken­dileri için şerlidir. Cimrilik ettikleri şey­ler kıyamet günü boyunlarına dolana­caktır.” (Al-i imrân: 180)

“Bunlar öyle insanlardır ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emre­derler. Allah’ın tükenmez hazinesinden kendilerine verdiğini gizlerler. O nankör­lere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa: 37)

“Kim nefsinin cimriliğinden korunur­sa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta ken­dileridir.” (Haşr: 9, Tega.bün: 16)

“Altını ve gümüşü yığıp da, Allah yo­lunda sarf etmeyenler var ya, işte onla­ra acı bir azabı müjdele” (Tevbe: 34)