Cihad Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 19 views

Cihad Nedir, Kuranda cihad etmek nasıldır, Cihad sözlük anlamı nedir?

Cihat düşmana karşı bütün gücüyle kar­şı koymak anlamına gelir. (Ce-he-de) kökün­de gayret sarfetmek, güçlüklere göğüs ger­mek gibi manalar vardır. Müfredat isimli meşhur Kur’ân Terimleri Sözlüğü’nde, ciha­dın üç türlü olduğu belirtilir: 1-Düşmana karşı koyma ki buna savaş veya harp diyo­ruz. 2-Şeytana karşı koyma. 3-Nefsin arzu ve isteklerini kontrol altına alma. Cihadın bu üçüncü anlamını Peygamberimiz şu ha-disiyle ifade etmiştir: “Mücahid (savaşçı) nefsiyle savaşandır.” (Tirmizî, Fedailu’l Cihad; Müsned, 6/20-22)

Kur’ân’da otuz küsur ayette Allah yolun­da cihat edilmesi emredilmiş ve Allah yo­lunda cihat edenler övülmüştür. Ayrıca (ka-te-le) öldürmek, savaşmak kökünden türe­yen kelimeler ihtiva eden ayetlerin sayısı hemen hemen bunun iki katıdır.

Kur’ân’da Allah yolunda cihadı emreden ayetleri sadece harbetmek anlamında anlamamak gerekir. Her şeyden önce Müs­lümanlar dünya üzerinde iyiliği yaymak, kötülüklere engel olmakla görevlendirilmişler­dir. Allah Tealâ “Siz iyiliği emredip, kötülüğü yasaklamak için çıkarılmış bir top­luluksunuz.” (Ali imran:110) buyurmuştur.

Yine Müslümanların, adaletin tüm dün­yaya yayılması için gayret göstermeleri gerekmektedir: “Ey müminler, Allah için hakkı ayakta tutan ve adalete şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. Adaletli olun, çünkü o takvaya en yakın olandır.” (Maide: 8)

Müslümanlar bu ayetlerde sayılan görev­leri yerine getirebilmek için önce Allah’ın buyruklarına kendileri uyacaklar sonra da insanları dünya ve ahiret mutluluğuna götürmek için gönderilmiş olan son din İslamı başkalarına ulaştıracaklardır. Bir ayet­te: “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel na­sihatle çağır ve onlarla en güzel şekil­de mücadele et” (Nahl: 125) buyurularak, bu hak çağrısının esasta güzellikle yapılma­sının prensip olduğu belirtilir. Yoksa Müs­lümanların başkalarını islam dinine sokmak için zorlamaları yasaktır. Çünkü bir ayette “Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapık­lıktan ayrılmıştır” buyuruimuştur. iman zaten gönülden benimseme demektir. Zor­la kabul ettirilen dinde gönülden benimse­me ve doğrulama olmayacağından gerçek imandan bahsedilemez, iman olmayınca da din yoktur, insanların gerçek mutluluğa ulaşması tek Allah’a inanıp onun kulluğu­nu benimsemeleri, onun dışında bir varlı­ğa veya arzularına kul olmaktan kurtulup gerçek hürriyete erişmeleriyle mümkündür.

O hâlde Kur’ân’da niçin defalarca savaş emredilmektedir? Bazılarının iddia ettiği gi­bi islâmiyet savaş yoluyla yayılmayı esas alan barbar bir din midir? Bu sorunun ce­vabı, savaşa niçin başvurulduğunu göste-, ren ayetler de mevcuttur. Savaşa şu amaç­larla başvurulur:

1-Düşman saldırısına karşı koymak: “On­ları nerede yakalarsanız öldürün. Onla­rın sizi (yurdunuzdan) çıkardığı gibi siz de onları sürüp çıkarın. Fitne çıkarmak,

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Cihad Nedir?"


Top