Calut Kimdir?

Calut ne zaman ve nerede yaşadı, Calut hayatı ve yaptıkları Amelika kralı calut kimdir.

Câlût, “Amelika” kralının adıdır. Amelika, Mısır’la Filistin arasındaki bölgede ya­şayan bir kavimdir. Câlût, Hz. Musa’nın ve­fatından sonra İsrâiloğulları’ha saldırmış ve onları yenerek bir çok esir ve kıymetli eş­yayı beraberinde alarak ülkesine dönmüş­tür. Israiloğulları nebilerine, düşmanla sa­vaşmak için kendilerine bir kumandan ta­yin etmesini teklif etmişlerdir. (Bakara, 2/246) Peygamberleri de onlara “Tâlût’u kral olarak tayin ettiğini ve O’nuh kutsal Ta-bût’u geri getireceğini söylemiştir. Bu ta-bût, onların atalarından gelen ve dinî kitap ve emanetleri içinde taşıyan Allah’ın ahid sandığıdır. ,

Tâlût, Israiloğulları’nı derleyip toplamış ve düşman üzerine saldırmak için Filistin veya Ürdün nehrini geçerek Câlût’la karşı­laşmıştır. Tâlût, bu nehirden geçerken or­dusunu denemek için su içmemelerini söy-lemişse de pek azı hariç, çoğunluk sudan içmiştir. Ama yine de Câlût’la savaşmak­tan geri kalmamıştır. İsrail ordusunda bu­lunan ve henüz kendisine peygamberlik ve­rilmemiş bulunan Hz. Dâvud, Câlût’u attı­ğı sapan taşıyla öldürmüştür.

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenab-ı Hak, “Allah Davud’a hükümdarlık ve hikmet verdi. Eğer Allah, insanların bir kısmıyla diğer­lerini savmasaydı dünya bozulurdu” (Ba­kara, 2/251) demektedir. Bundan da anlıyo­ruz ki, Hz. Davud, Tâlût’tan sonra Israilo-ğulları’nın yeni kralı olmuştur. Bu kıssa, Kur’ân’da Bakara suresinin 246. ayetiyle 251. ayetleri arasında anlatılmaktadır. Ay­nı kıssa Kitab-ı Mukaddes’in 1. ve 2. Samu-el Sifrinde de bütün tafsilatıyla anlatılmak­ta ve ana hatlarıyla Kur’ân’ın anlattıklarına uymaktadır.