Burhan İsminin Anlamı

Kuranda Burhan isminin anlamı nedir, Burhan kelimesinin sözlük anlamı.

Aşikar ve en kuvvetli delil demek olan burhan kelimesi Kuran’da sekiz yerde ge­çer. “Ey insanlar, size Rabbinizden bir delil (burhan) geldi ve size apaçık bir nur indirdik” (Nisa, 174) ayetinde geçen bur­han kelimesiyle Hz. Muhammed’in kaste­dildiği genelde benimsenen bir yorumdur. Çünkü Hz. Peygamber yaşayışıyla, öğütle-riyle, Allah’tan getirdikleriyle ve mucizeleriyle tam ve kesin bir delil, mükemmei bir örnektir.

Diğer yerlerde geçen burhan kelimesiy­le de genelde, lügat manasına yakın olarak, “bir şeyi açıkça gösteren ve ispatlayan açık delil” anlamına kastedilmekte, inkar eden­lerden ve Allah’a ortak koşanlardan dava­larını ispata yarayacak açık delil getirme­leri istenmekte, böyle bir delil getiremeye­ceklerini belirterek, onları tek Allah’a inan­maya ve kulluğa çağırmaktadır.