Bombardıman Uçakları Hakkında Bilgi

Bombardıman Uçakları yapısı nasıldır, Bombardıman Uçakları ne zaman ve nerelerde kullanılır, Bombardıman Uçakları hakkında bilgi.

Kara ve deniz hedeflerini tahrip etmek üzere kullanılan hususi tarzda inşa edilmiş taarruz uçaklardır. Topyekun harbin en kudretli silah ve vasıtasına teşkil ederek, hava ordusu kuvvetlerinin esas çekirdeğini vücuda getirirler. Harbin tesirini ve tahribatını memleketin içerlerine naklederler.

Bunların tesiriyledir ki anayurdun her köşesi harp sahnesi haline gelmiştir. Zırhlanmış gövdeleri, taşıdıkları çok ağır bombalar ve toplarıyla adeta uçan topçu ve hava kruvazörleridirler. Ufki uçuş esnasında bombalarını yüksek irtifalardan atmak suretiyle deniz veya yer hedeflerine taarruz ederler. Düşmanın hafif silahlarına ve mermi parça tesirlerine karşı mürettebatın ve malzemenin hayati aksamını muhafaza etmek üzere mühim —-1—; A ç . m mm. ve kadar kalın levhalarla zırh levhaların ağırlıkları yarım tona yaklaşmaktadır. Bu zırhlanma sayesinde bidayette av tayyarelerinin ağır makineli tüfeklerine karşı mukavemet temin edilmişse de av tayyarelerinin küçük çaplı toplarla teslihinden sonra bu zırhlar da kafi gelmemeye başlamıştır.

Uçağın hafif olması mecburiyeti, fazla benzin ve bomba taşımak lüzumu bu zırhlanmanın derecesini tahdit etmektedir. Bombardıman tayyareleri gerçekten uçan topçudur, lakin topçunun aşamayacağı, erişemeyeceği, göremeyeceği hedefleri çok ağır bombalarıyla tahrip etmeye muktedirdirler.

Tesirleri korkunç denecek derecede büyüktür. Bunların kuvvet ve kudretlerinin gittikçe artarak devasa bir cüsse almasına sebep hava sevkulceyşidir. ikinci Cihan Harbinde müttefik devletlerin dış hatlardan harekat yapmaları ve çıkış üslerinin hedeflerden pek uzaklarda bulunması onları çok ağır tayyareler yapmaya icbar etmiştir.

Bombardıman tayyarelerinin harbin sevk ve idaresine tesirleri büyük olmuştur. Bu tayyareler harbi baskınla açarlar ve bombardıman gürültüleriyle ilan ederler. Bu bombardımanlar, çok hallerde harp ilanını bildiren siyasi nota hasım devletin Hariciye Nezaretine tevdi edilirken yapılır. Tesirlerinin tam ve verimli olması için iyi bir teşkilata, yetişmiş sevk ve idareye ihtiyaç vardır. Sevk ve idare işlerini genel başkomutanlığın istek ve direktiflerine uygun olmak üzere hava ordusu başkomutanlığı yapar.

Bu tayyareler muharebede bilhassa kesin netice yerinde kara ve deniz ordularıyla tam ve iyi ayarlanmış iş beraberliği yaparlar, lakin kara ordularının emrine verilmezler. Hava başkomutanlığı lüzumu kadar bombardıman birliğini kara ordusuyla çalışmaya tahsis edilmiştir.

Bombardıman tayyarelerinin esas hedefi hasmın maddi ve ruhi harp kuvvet ve kudretini sarsmak ve tahrip etmek, düşman devletin siyasetini yumuşatmak ve milletini harpten bıktırarak sulha mecbur etmektedir. Bu bakımlardan kara ve deniz ordularının vazifelerini hem bilvasıta ve hem de doğrudan doğruya kolaylaştırır ve onlara harekat serbestisi temin ederler. Topyekun harp devletler hukukunun bütün esas ve kaidelerini altüst etmiş olduğundan, düşmanın harp gayretlerine yarayan her türlü hedefe taarruz etmek normal hale girmiştir.

Bombardıman uçakları askeri, siyasi, sınai hedeflere karşı kullanılır. Bunlardan en mühimi askeri ve sınai hedeflerdir. Askeri hedeflere karşı da üç maksatla yöneltilir.

Uçak Nedir, Uçak Nasıl Uçar