Böbürlenme Kibir Nedir?

Kuranda Böbürlenme nasıl geçer, Kibir kelime anlamı hakkında bilgi.

Böbürlenme, övünerek katerma, kendi­ni beğenip büyüklenme demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, çok iftihar eden anlamında, “Fehûr”, çokluk ve çoklukla övünme anlamın­da, “Tekâsür” ve kendinde bir üstünlük gö­rerek büyüklenme ve gururlanma manasın­da “Muhtâl” kelimeleri ile bu kavram, ifa­de edilmiştir. Ayrıca refaha kavuşturmak ve varlık içinde şımartmak anlamına gelen “itrâf” kelimesinin de böbürlenme ile ya­kından alâkası vardır.

Böbürlenme, Kur’ân-ı Kerîm’de şiddetle kınanmış ve “Allah böbürlenenleri sev­mez” (Nisa, 4/36; Hûd, 11/10) buyrulmuş-tur. islâm ahlâkçıları da, “Ucb” adını ver­dikleri böbürlenmeyi, kötü ahlâktan saymış­lardır. Bazı insanlar, gücü, kuvveti, gençli­ği, hısım ve akrabasının çokluğu, bazı kim­seler ise, malı, mülkü ve servetiyle övünür­ler. Kur’ân-ı Kerîm bunlardan “Refah için­de şımarmış kimseler” (Kasas, 28/58) ola­rak bahseder ve “Kârûn”u da buna örnek olarak gösterir. Sahip olduğu serveti ile şı-maran ve böbürlenen ve servetini kendisin­de bulunan bir bilgi sayesinde elde ettiğini söyleyen (Kasas, 28/78) Kârûn, bir gecede yerin dibine geçivermiş ve böbürlenmenin cezasını bu şekilde çekivermiştir. (Kasas, 28/76-82) Ahiret yurdu ise, ancak yeryüzün­de böbürlenmeyen ve bozgunculuk yapma­yan kişilere verilecektir. (Kasas, 83)

Kendini beğenmek ve büyüklenmek, ilk defa şeytanın yaptığı bir davranıştır. Bu se­bepten dolayı da şeytan, Allah’ın rahmetin­den kovulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok ayet-i kerim’e, bu konuyu açıklamaktadır. Ancak insanın övülmekten ve kendisine de­ğer verilmesinden memnun kalması tabii bir duygudur. Fakat onun mağrur olması ve kendini beğenme hastalığına yakalanması tabiî değildir. Kuran’da kınanan böbürlen­me “Fehûr”, kibir ve gurur getiren fazla gü­vendir. (Elmalılı, 6/4755) Nitekim “Fehûr” kelimesinin mübalağa siğasından olması, bu hususu açıklamaktadır. Kur’ân’a göre esas olan, tabiîlik ve dengedir. Kur’ân, ge­rek maddenin kullanılmasında ve gerekse ruhî olaylarda bu dengenin bozulmasına ve aşırılığa şiddetle karşıdır.