Besmele Nedir, Eüzu Besmelenin Önemi

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

Besmelenin faziletleri nelerdir, Besmele çekmenin yararları, Besmele hakkında bilgi.

Kur’ân’ı Kerim’de iki türlü besnnele var­dır: Biri sure başlarında müstakil olarak ya­zılan “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti­dir, diğeri ise, surelerinde “innehumin Süleymana ve innehû bismillahirrahma­nirrahim” ayetidir.

Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şeklidir. Manası “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” de­mektir. Rahman, sonsuz rahmet sahibi, ra­him ise çok merhamet edici anlamına gel­mekte olup Allah’ın sıfatlarındandır. Rah­man kelimesi Allah’a has bir isimdir. Baş­kası hakkında kullanılamaz. Rahmanın ifa­de ettiği rahmet kainata şamil, rahimin ih­tiva ettiği rahmet ise mü’minlere hastır.

Besmelenin Kur’ân’dan bir ayet olduğun­da bütün alimler ittifak hâlindedirler. Ay­rıca “Berâe suresi” hariç, gerek Fatiha, ge­rek diğer bütün surelerin başında Besme­lenin okunmasında da ittifak etmişler, bes­melesiz kıraata başlamanın caiz olmadığı­nı söylemişlerdir. Ancak sure başlarında ya­zılan, her sureyi birbirinden ayıran besme­leye gelince, bunun bütün surelerden bir ayet veya ayetten bir cüz olup olmadığı ve­yahut Berâe Suresinden başka bütün sure­lerin aralarını ayırmak için nazil olmuş müs­takil bir ayet bulunduğu veya Fatiha sure­sinin ayetlerinden birini teşkil edip etmedi­ği veya bizzat ayet olup olmadığı hususun­da ihtilafa düşmüşlerdir.

Said, b.Cübeyr, Zühri, Ata, Mübarek gi­bi alimler besmelenin, başında bulunduğu her sureden birer ayet olduğuna kail olmuş­lardır. Bunlara göre Hz. Osman’ın yazdır­dığı ve sahabenin ittifakla tasdik ettiği ana mushafların hepsinde “Berae” suresinin dışında bütün surelerin başına besmele ya­zılmıştır. Bunlara göre “selef Kur’ân’ın tec­ridini tavsiye eylemişler ve hatta Fatiha’nın sonunda “amin’i” bile ayet olmadığından yazmamışlardır. Eğer besmeleler Kur’an ol­masaydı onları da yazmazlardı.

Hanefilere göre: Surelerin başlarındaki besmele başlıbaşına münferit bir ayet ola­rak Kur’an’dandır. Surelerin hiç birinden cüz olmayarak aralarını ayırmak ve başlan­gıçta teberrük olunmak için nazil olmuştur.

imam Şafii’ye göre: Berae suresinden maada Kur’ân surelerinin başlarındaki bes­meleler, surenin bir cüzü sayıldıkları cihet­le, Kur’ân okuyanların kıraata besmele ile başlamaları ve bir sureyi bitirdikten sonra yeni sureye geçerken, yine besmele oku­maları, hatta başka bir okuyucunun başla­dığı kıraata devam edenlerin bile, kıraata hangi ayette başlanırsa başlansın, önce besmele çekmeleri gerekmektedir.

Kıraat imamlarına gelince, hepsi de bes­melenin Berâe suresinden maada, gerek Fatiha, gerek diğer bütün surelerin başın­da okunmasında müttefiktirler. Bunların hiç birinden besmelesiz kıraata başlamanın caiz olabileceğine dair bir rivayet yoktur. Yalnızca tilavet esnasında surelerin besme­le ile vaslı (bir sureyi bitirip diğerine geçer­ken) hâlinde ihtilaf etmişlerdir.

Merhum Elmalılı Hamdi Yazır, besmele hakkında şunları söylemektedir: “Mushaf” yazarken “Berae” suresinden maada Sü­relerin başlarında “Bismillahirrahmanirra­him” yazmak farzdır. Hayvan keserken ve­ya ava silâh atarken sadece “Bismillah” demek de farzdır. Kasten terk edilirse o hayvan yenmez. Namaz haricinde Kur’an okumaya başlayınca “Euzu Besmele” çek­mek sünnet, bazılarına göre de vaciptir. Ha­nefilere göre Fatiha’dan önce gizli olarak namazda “Euzu Besmele” okumak sünnet, Şafiilere göre ise farzdır. (

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Besmele Nedir, Eüzu Besmelenin Önemi"


Top