Besmele Nedir, Eüzu Besmelenin Önemi

Besmelenin faziletleri nelerdir, Besmele çekmenin yararları, Besmele hakkında bilgi.

Kur’ân’ı Kerim’de iki türlü besnnele var­dır: Biri sure başlarında müstakil olarak ya­zılan “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti­dir, diğeri ise, surelerinde “innehumin Süleymana ve innehû bismillahirrahma­nirrahim” ayetidir.

Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şeklidir. Manası “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” de­mektir. Rahman, sonsuz rahmet sahibi, ra­him ise çok merhamet edici anlamına gel­mekte olup Allah’ın sıfatlarındandır. Rah­man kelimesi Allah’a has bir isimdir. Baş­kası hakkında kullanılamaz. Rahmanın ifa­de ettiği rahmet kainata şamil, rahimin ih­tiva ettiği rahmet ise mü’minlere hastır.

Besmelenin Kur’ân’dan bir ayet olduğun­da bütün alimler ittifak hâlindedirler. Ay­rıca “Berâe suresi” hariç, gerek Fatiha, ge­rek diğer bütün surelerin başında Besme­lenin okunmasında da ittifak etmişler, bes­melesiz kıraata başlamanın caiz olmadığı­nı söylemişlerdir. Ancak sure başlarında ya­zılan, her sureyi birbirinden ayıran besme­leye gelince, bunun bütün surelerden bir ayet veya ayetten bir cüz olup olmadığı ve­yahut Berâe Suresinden başka bütün sure­lerin aralarını ayırmak için nazil olmuş müs­takil bir ayet bulunduğu veya Fatiha sure­sinin ayetlerinden birini teşkil edip etmedi­ği veya bizzat ayet olup olmadığı hususun­da ihtilafa düşmüşlerdir.

Said, b.Cübeyr, Zühri, Ata, Mübarek gi­bi alimler besmelenin, başında bulunduğu her sureden birer ayet olduğuna kail olmuş­lardır. Bunlara göre Hz. Osman’ın yazdır­dığı ve sahabenin ittifakla tasdik ettiği ana mushafların hepsinde “Berae” suresinin dışında bütün surelerin başına besmele ya­zılmıştır. Bunlara göre “selef Kur’ân’ın tec­ridini tavsiye eylemişler ve hatta Fatiha’nın sonunda “amin’i” bile ayet olmadığından yazmamışlardır. Eğer besmeleler Kur’an ol­masaydı onları da yazmazlardı.

Hanefilere göre: Surelerin başlarındaki besmele başlıbaşına münferit bir ayet ola­rak Kur’an’dandır. Surelerin hiç birinden cüz olmayarak aralarını ayırmak ve başlan­gıçta teberrük olunmak için nazil olmuştur.

imam Şafii’ye göre: Berae suresinden maada Kur’ân surelerinin başlarındaki bes­meleler, surenin bir cüzü sayıldıkları cihet­le, Kur’ân okuyanların kıraata besmele ile başlamaları ve bir sureyi bitirdikten sonra yeni sureye geçerken, yine besmele oku­maları, hatta başka bir okuyucunun başla­dığı kıraata devam edenlerin bile, kıraata hangi ayette başlanırsa başlansın, önce besmele çekmeleri gerekmektedir.

Kıraat imamlarına gelince, hepsi de bes­melenin Berâe suresinden maada, gerek Fatiha, gerek diğer bütün surelerin başın­da okunmasında müttefiktirler. Bunların hiç birinden besmelesiz kıraata başlamanın caiz olabileceğine dair bir rivayet yoktur. Yalnızca tilavet esnasında surelerin besme­le ile vaslı (bir sureyi bitirip diğerine geçer­ken) hâlinde ihtilaf etmişlerdir.

Merhum Elmalılı Hamdi Yazır, besmele hakkında şunları söylemektedir: “Mushaf” yazarken “Berae” suresinden maada Sü­relerin başlarında “Bismillahirrahmanirra­him” yazmak farzdır. Hayvan keserken ve­ya ava silâh atarken sadece “Bismillah” demek de farzdır. Kasten terk edilirse o hayvan yenmez. Namaz haricinde Kur’an okumaya başlayınca “Euzu Besmele” çek­mek sünnet, bazılarına göre de vaciptir. Ha­nefilere göre Fatiha’dan önce gizli olarak namazda “Euzu Besmele” okumak sünnet, Şafiilere göre ise farzdır. (