Beni Kureyza Kabilesi Nerede Yaşamıştır

Beni Kureyza olayı nedir, Beni Kureyza kabilesi hakkında bilgi.

Medine’de yaşayan bir Yahudi kabilesi­nin adıdır. Kureyzaoğulları anlamına gelir. Rasulullah Benu Kureyza ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, Müslü­manlar aleyhine faaliyet gösterenlere yar­dımcı olmayacaklardı. Buna rağmen Bedir harbinde müşriklere silah yardımı yaptılar. Bu ortaya çıkınca, “Unuttuk, hata ettik” diyerek affedilmelerini istediler. Rasulullah anlaşmayı yeniledi. Hendek harbinde yine anlaşmayı bozdular ve hainlik ettiler. Bun­ların liderlerinden Kab b.Eşref Mekke’ye gi­dip müşriklerle anlaşma yaptı.

Müslümanlar, Medine’yi kuşatan müşrik­leri hendek kazarak etkisiz hâle getirmiş­lerdi. Fakat Kureyzaoğulları ihanet edip an­laşmayı bozunca iki düşman arasında kal­dılar. Bunun üzerine şu ayet indi: “Bir kav­min (anlaşmasına) hainlik yapmasından korkarsan sen de (anlaşmayı) aynı şekil­de onlara at (boz). Çünkü Allah hainleri sevmez.” (Enfal: 58) ‘

Hendek harbinde çok şiddetli bir rüzgar çıkması sonucu müşrikler Medine kuşat­masından vazgeçip geri dönünce, Müslü­manlar bu zor durumdan kurtulmanın hu­zuruyla evlerine döndüler ve silâhlarını bı­raktılar. Cebrail A.S. Peygamberimiz’e ge­lip “Melekler henüz silahlarını bırakma­dılar, Allah Tealâ sana Kureyzaoğulları üzerine yürümeni emrediyor” dedi. Bu­nun üzerine Peygamberimiz “ikindi nama­zını Benû Kureyza’nın kalelerinin yanın­da kılacağız diye ilan ettirdi.” 25 gün mu­hasaradan sonra Sa’d b.Muaz’ın hakların­da vereceği hükmü kabul etmeleri şartıyla teslim oldular.

Sad, eli silah tutan erkekle­rin (yani fiilen savaşa katılanların) öldürül­mesine, çocukların ve kadınların esir edil­mesine hükmetti. Bu karar uygulandı. As­lında bu, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’a da uygun bir karardı. Anlaşmalarına sürekli hainlik ederek Müslümanların devlet mer­kezi olan Medine’de bir çıban başı olduk­larını ortaya koymuşlar ve bu cezayı hak etmişlerdi. Bu olaylar ayet-i kerimede de şöy­le anlatılır:

Allah inkar edenleri (Hendek harbindeki müşrikleri) öfkeleriyle geri çevirdi. Hiç bir hayra eremediler. Allah savaşta (rüzgar ve meleklerin yardımıyla) mümin­lere yetti. Allah güçlüdür, üstündür. Ki­tap ehlinden, onlara yardım eden (Kureyza Yahudi)lerini de kalelerinden indirdi. Ve kalplerine korku düşürdü. (Onlardan) bir kısmını öldürüyordunuz. Bir kısmını da esir alıyordunuz. Onların toprakları­nı, evlerini ve mallarını ve henüz ayak basmadığınız bir toprağı size miras ver­di. Allah her şeye kadirdir.